Straší na Karlštejně? Kastelán poodhalil tajemství proslulého hradu

ROZHOVOR – Karlštejn lze nepochybně zařadit mezi nejznámější historické památky v Česku, jen loni prošlo jeho komnatami přes 200 tisíc návštěvníků. A protože si letos připomínáme 700 let od narození císaře a krále Karla IV., vydaly se EuroZprávy.cz za kastelánem Jaromírem Kubů. Prozradil mnoho zajímavostí z historie, ale i současnosti „svého“ hradu.

Přidejte svůj názor 2 komentáře

Ing. Jaromír Kubů, kastelán hradu Karlštejn

Kastelán (purkrabí) byl původně strážce hradu, jaká je náplň vaší práce v 21. století?

Pozice purkrabího hradu Karlštejn byla v minulosti vysokou státní funkcí a purkrabí velmi váženou osobností. Toto v dnešní době jistě úplně neplatí, ale často si říkám, že mi v životě byla dána ta čest být kastelánem na Karlštejně. Ta náplň práce je rozsáhlá a každý kastelán pracuje skoro bez ohledu na čas.

Podstatou je kompletní starost o památkový objekt a to hned v několika rovinách: péče o kulturní mobiliář, svěřený majetek, nemovitý majetek, parky a zahrady. Zajišťování údržby a úklidu, vytváření podmínek pro stavební opravy a rekonstrukce. Zajišťuje ochranu a bezpečnost památkového objektu. Zajišťuje řádný návštěvnický provoz v režimu, ve kterém památkový objekt nesmí být vědomě poškozován. Řídí svůj tým pracovníků i sezonních průvodců. Organizuje přijímací řízení průvodců. Kontroluje dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroluje plnění stanovených úkolů Národním památkovým ústavem. Zastupuje objekt na venek a spolupracuje v rámci reklamy a informací s médii. A mnoho dalšího.

Máte na Karlštejně svoje oblíbené místo?

Je to to nejcennější, co na Karlštejně je a to Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Ta byla v Karlově době nedobytnou schránou pro uložení tzv. říšských svátostin, toho největšího pokladu křesťanského světa. A samotný hrad v té době byl skutečnou klenotnicí Svaté říše římské. Jsou to i Reprezentační prostory v budově Purkrabství se sklípkovou klenbou ze 16. století, historické sídlo purkrabích hradu.

Na co se návštěvníci Karlštejnu při prohlídce nejčastěji ptají? Setkal jsem se s nějakým kuriózním dotazem?

Jsou ty podlahy původní? Kolik vody je ve studni? Čím topili v krbech? Proč jsou schody tak vysoké a portály tak nízké? Kolik měřil Karel IV.? Kolik měl šatů? Mohly ženy na Karlštejn? A v kategorii kuriózní snad dotaz: A to měl Karel IV. ty čtyři ženy najednou?

A je tedy pravda, že měly ženy na Karlštejn vstup zakázán?

Karel IV. vydal příkaz, že ženám je zapovězeno pobývati, lehati a spáti ve Velké věži a v Kapli svatého Kříže. Bylo to v jeho době z náboženských důvodů a důvodů postavení ženy ve středověké společnosti. O mnoho století později Jaroslav Vrchlický ve své Noci na Karlštejně zakázal vstup ženám na celý hrad. A od natočení Noci na Karlštejně režisérem Zdeňkem Podskalským už uplynulo 43 let.

Jak je to s chováním turistů? Máte zkušenost třeba s vandalstvím?

Bohužel máme tu zkušenost. A vím, že v minulosti vandalství lidem umožňoval systém neřízené prezentace hradu. Vysoký počet návštěvníků ve skupinách, které jeden průvodce neměl možnost uhlídat. Návštěvníci poničili svými vyrývanými podpisy nástěnnou malbu na schodišti ve Velké věži a v chodbičce před Kaplí sv. Kateřiny. V Kapli sv. Kříže loupali zlacení výzdoby stěn a ukradli 3 drahokamy.

Razantní změna systému prezentace formou vydávání časových vstupenek, povinností rezervací pro hromadné skupiny a pro jednotlivce do Kaple (2. návštěvní okruh) a tím zajištění zrovnoměrnění počtů návštěvníků během dne, měsíce a celé sezony a snížením počtů návštěvníků v prováděných skupinách, se vandalismus přiblížil limitně nule.

Převažují mezi návštěvníky Karlštejnu Češi, nebo cizinci?

Během posledních 20ti let došlo k zásadní změně ve struktuře návštěvnosti. Zatímco do roku 1998 převažovala po revoluci zahraniční klientela, v roce 1998 se poměr zahraničních a tuzemských návštěvníků vyrovnal. Dokonce právě od tohoto roku se zvyšovalo zastoupení tuzemských návštěvníků. V loňském roce hrad navštívilo přes 217 000 lidí a z nich jen 30% cizinců.

Jejich národnosti nemáme možnost nějak evidovat. Ale víme, ze statistického šetření kolik prohlídek máme v jednotlivých jazycích. Tak např. v loňském roce bylo uskutečněno celkem 11 339 prohlídek, z nich v češtině 6 013, v angličtině 3 412, v němčině 602, v italštině 141, ve francouzštině 49, v ruštině 341 a na tzv. překlady 781.

Pokud bych se chtěl stát průvodcem na Karlštejně, co pro to musím udělat?

Zájemce o provádění na Karlštejně musí projít přijímacím řízením, které obsahuje test z historie, zkoušku z cizích jazyků, absolvování tzv. modelové situace, tj. provádění v interiéru reprezentačních prostor před hodnotící komisí, osobní pohovor s personalistou.

Na průvodce do stálého pracovního poměru požadujeme maturitu, min. věk 18 let, všeobecný rozhled, základní znalosti z historie, komunikativní schopnosti. Na sezónní průvodce může být věk již od 17ti let. Každý ale musí ovládat alespoň jeden cizí jazyk.

Poptávka po práci průvodce na hradě Karlštejně stále převyšuje naše možnosti nabídky. A tak tedy výběrová komise v rámci přijímacího řízení vybere ty nejlepší. S nimi nadále pracujeme. A než převezme 1. prohlídku, absolvuje tzv. náslechy, tedy je prováděn na prohlídkové trase zkušenými průvodci a pak předvede samostatnou simulativní prohlídku. Pak se provádějí náslechy naopak novému průvodci ke zdokonalení průvodcovského výkladu podle sylabu.

Patří Karlštejn mezi „standardní" středověké hrady, nebo byl ve své době něčím unikátní?

Jako „standardní" středověká pevnost byl Karlem IV. založen v roce 1348. Později došlo k razantní stavební změně, protože již bylo nabíledni, že bude třeba bezpečně uložit korunovační klenoty, říšské svátostiny a svaté relikvie. Byl hradem nedobytným a Velká věž s Kaplí svatého Kříže byla pevností v pevnosti. Posloužil jako trezor a stal se pokladnicí Svaté říše římské nedaleko jejího hlavního města Prahy.

Existují záznamy o tom, kolik vlastně stála výstavba Karlštejnu?

Bohužel o stavbě hradu Karlštejna toho moc nevíme a už vůbec ne náklady, za které byl postaven.

Základní kámen byl položen 10. června 1348 a jeho hrubá stavba trvala jen 9 let. Dalších 7 let byl dovybavován a vyzdobován. K nejcennější výzdobě patří sakrální prostory včetně Kaple svatého Kříže, ve které se dodnes uchoval např. soubor 129 gotických obrazů od Mistra Theodorika a jeho dílny. Je to opravdové národní bohatství.

Vedla se na Karlštejně i významná diplomatická jednání, nebo šlo pouze o místo odpočinku a rozjímání?

Lze se domnívat, že dokončený hrad posloužil k obojímu. Karel IV. jako zakladatel byl jistě na své dílo hrdý, už také pro to, že byl jeho myšlenkou i jeho dílem. V novodobé replice scénáře při oslavách karlštejnského vinobraní se Karel IV. vyznává před svými poddanými:

„Děkuji Ti, pane purkrabí za uvítání na mém hradě. Zde dýchám v srdci svého národa, vždyť Karlštejn jest celý dílo mé.

Ach pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci! Jedu z Prahy na vinobraní do svých vinic. Pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze, vtom kmitnou se mi v zrak drahé ty stráně nad Berounkou osázené vinicemi. Marně! Musím vyhlížet z okna vozu, kraj stokrát procestovaný novou mne láka lahodou a tisícerými dýše půvaby! Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet „Ostrého" a zadumanou stráň Plešivce, stopuji břeh řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízní jiřičky! Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku, pánové – čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy! Konečně jsem tady, kde všechno jest mé, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia ...

Nuž buďte všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i myšlenkou! Rád bych, aby vás všechny ovládl týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a Tebe, můj Arnošte!"

Je Karlštejn kompletně prozkoumaný, nebo mají historici a archeologové stále co objevovat?

Dozajista není úplně prozkoumaný. A čas od času se objeví nové nálezy. Tak např. když bylo rozhodnuto o výstavbě tzv. kolektoru pro silnoproudé a slaboproudé sítě, bylo třeba pro něj udělat podélný výkop na parkáně u Císařského paláce a Mariánské věže. A právě tam byly nalezeny keramické zlomky nádob ze 16. až 18. století.

V loňském roce byly provedeny 3 archeologické sondy na hlavním nádvoří hradu. Byla objevena asi 10ti metrová doslova podzemní komunikační chodba historicky spojující pravděpodobně sklep budovy Purkrabství s gotickým přístavkem Císařského paláce. A stavebně-historický průzkum bude pokračovat.

Snad s každým hradem se pojí tajuplná pověst. Jak je tomu v případě Karlštejna? Straší na něm?

V případě Karlštejna existují i knižně vydané pověsti. Pověsti karlštejnské, Karlštejnské vigílie, Pověsti karlštejnského havrana a další. Na hradě se čas od času prochází 12 bílých paní. Že by to byli duchové 12ti zavražděných služebných ženou purkrabího Kateřinou Bechyňovou z Lažan kolem roku 1535?

Co zajímavého nabídne hrad Karlštejn o letošní turistické sezóně?

700. výročí narození Karla IV. si připomeneme výstavou karlštejnského pokladu - stříbrných a zlatých předmětů, často jen oděvních doplňků i malých nádob, které byly nalezeny na hradě koncem 19. století během Mockerovy přestavby hradu. Poklad se tedy po více než 100 letech vrací na hrad. Součástí oslav bude mnoho kulturních akcí i specializovaných prohlídek. Tak například 5. 6. přiveze na hrad kopii císařské koruny Královský průvod z Prahy. Budou večerní i speciální noční prohlídky zaměřené na život a dobu Karlovu.

Po dlouhé době se zcela mimořádně uskuteční 10 divadelních představení Noc na Karlštejně v létě. 27. 8. bude hrad Karlštejn centrem tzv. Hradozámecké noci s bohatým programem včetně živého promítání filmu Noc na Karlštejně na nádvoří. 10. 9. bude koncert k poctě Karla IV. v podání komorního souboru Musica Bohemica. A poslední víkend v září 20. Karlštejnské vinobraní s Karlem IV.

Děkujeme za rozhovor.

Vstupte do diskuze (2)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Teplo přilákalo do českých hor tisíce lidí

17.02.2019 20:52 Teplé a slunečné počasí přilákalo o víkendu na české hory tisíce lyžařů. Teploty přes den stoupaly…

Zámek Konopiště: Gotická pevnost skrývá mnohá tajemství

10.02.2019 18:36 Aktualizováno Zámek Konopiště se nachází ve Středních Čechách na Benešovsku. Leží uprostřed rozsáhlého anglického…

Zámek, který nebyl zámkem. Lednicko-valtický areál ukrývá středověké…

10.02.2019 13:38 Lednicko-valtický areál patří k našim vůbec nejnavštěvovanějším destinacím. Svůj zasloužený zájem a…

Desetitisíce Čechů využily sněhu. Zaplnily lyžařské areály

03.02.2019 20:15 Dětem z několika okresů republiky začaly jarní prázdniny a zimním areálům hlavní sezona, tento…

Související:

Právě se děje

Další zprávy

reklama
reklama