Etický kodex novinářů mediální skupiny INCORP a.s.

Etický kodex novinářů mediální skupiny INCORP a.s. je platný pro všechny pracovníky a spolupracovníky, tedy zaměstnance i externisty, kteří se podílejí na tvorbě obsahu v médiích provozovaných společností INCORP a.s.. Kodex slouží redaktorům jako vodítko k tomu, jaké profesní a etické jednání se od nich očekává v rámci pracovních povinností. Zároveň slouží jako závazek vůči našim čtenářům. Serióznost médií skupiny INCORP a.s. a dobré jméno každého redaktora jsou základním předpokladem pro naplnění této funkce.

Čtenáři, tedy občané, mají právo na nezkreslené informace jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny práva svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto právo realizují svou činností a zavazují se, že informace, které předávají veřejnosti, nejsou vědomě nepravdivé či zkreslené. Zároveň je primárním zájem redaktorů čtenář a naplnění jeho práva, nikoliv zájem odborníků, politiků, inzerentů či jiných zájmových skupin.

Porušení etického kodexu je klasifikováno jako porušení pracovní kázně redaktora a pro zaměstnance či externistu může mít pracovněprávní následky včetně rozvázání pracovního poměru.

Etický kodex

1) Redaktoři se řídí zákony České republiky. Dbají na to, aby se striktně vyvarovali rasové, národnostní, třídní nebo náboženské diskriminaci nebo diskriminaci založené na příslušnosti k pohlaví či sexuální orientaci apod.

2) Povinností redaktorů je poskytovat čtenáři pravdivé, přesné a vědomě nezkreslené informace. Redaktoři mohou zveřejňovat pouze takové informace, jejichž původ je znám, a zároveň se zavazují, že nebudou zamlčovat důležité informace a skutečnosti. V případě, kdy zveřejní nepřesnou nebo nepravdivou informaci, musí být neprodleně opravena.

3) Redaktoři jsou povinni respektovat fakta, informace založené na ověřených zdrojích bez ohledu na důsledky, které to pro ně může být, a vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu. Mají také povinnost chránit své zdroje informací, pokud si to zdroje přejí, na požádání je však musí oznámit šéfredaktorovi.

4) Redaktoři rozlišují faktické údaje a osobní názory, neuchylují se k zaujatosti a hájí svobodu tisku a médií. Zároveň nepodléhají tlaku, například na zveřejnění nepravdivých informací, a nepoužívají nepoctivých prostředků k získávání informací. Redaktoři neslouží také zájmům úřadů, politiků, institucí, obchodních společností či podnikatelů a dělají vše proto, aby byli plně nezávislí

5) Redaktoři nesou osobní odpovědnost za své uveřejněné materiály a mají za povinnost vyvarovat se okolností, které by mohly ovlivnit publikaci jejich materiálů nebo informace v nich na úkor obohacení jich samotných. Každý článek, jehož zveřejnění může být spojeno s rizikem žaloby, je autor a editor povinen před uveřejněním konzultovat se šéfredaktorem. V případě nutnosti bude přizván právník společnosti INCORP a. s.

6) Redaktoři a další spolupracovníci společnosti nepřijímají například dary, které by mohly ovlivnit výsledek jejich práce, a vyvarují se konfliktu zájmů. Pokud obdrží finanční dar, vždy bude odevzdán společnosti INCORP a.s., která jej věnuje na charitu.

7) Redaktoři a další spolupracovníci či pracovníci médií společnosti INCORP a.s. hájí dobrou pověst médií a společnosti. Ctí dobré jméno společnosti a médií nejen při publikování a působení například na sociálních sítích a mají na paměti, že jsou spojováni se značkami, pro něž pracují. Zachovávají loajalitu svému titulu a společnosti i mimo pracovní dobu a neposkytují žádným způsobem dalším subjektům informace o plánované i vykonávané práci redakčního týmu či jednotlivých kolegů.

8) Žádný člen redakce ani spolupracovníci médií nebo společnosti nepublikují a nezveřejňují informace týkající se obchodní politiky společnosti INCORP a.s. a jí provozovaných médií, jako například záznamy z porady, zisky, projektové plány, finanční výsledky a další informace týkající se interního působení společnosti a médií. Nečiní tak ani v případě, že chtějí prezentovat svůj osobní pohled na některou z uvedených věcí.

9) Členové redakcí, zaměstnanci, externisté a další spolupracovníci médií společnosti nešíří žádné osobní informace o svých kolezích, zákaznících nebo partnerech či dodavatelích. Obchodní tajemství jsou považovány za důvěrné informace a jejich šíření či zveřejňování je zakázáno.

10) Redaktoři a další spolupracovníci médií a společnosti jako například fotografové nesmějí ke svému prospěchu využívat informace, které získávají při své práci, před jejich oficiálním zveřejněním. Zároveň nesmějí takové informace poskytnout před zveřejněním nikomu dalšímu. Nezneužívají výsad plynoucích z povolání novináře k prezentování svých osobních postojů ani nezneužívají výhod plynoucích z výkonu jejich povolání k uspokojování soukromých potřeb.

11) Redaktoři zpravidla nepíší o podnicích, v nichž mají oni či jejich rodinní příslušníci nebo osoby blízké významný majetkový podíl. Účast v politických stranách a zastupitelských orgánech nebo záměr kandidovat ve volbách jsou redaktoři povinni oznámit šéfredaktorovi.

12) Členové s spolupracovníci redakce se snaží vyvarovat konfliktu zájmů. Pokud jim střet zájmů hrozí, jsou povinni informovat svého šéfredaktora a vyvarovat se mu. Redaktoři jsou povinni vyloučit všechny činnosti, které by je mohly kompromitovat. Případná občanská, podnikatelská nebo politická angažovanost nesmí být v rozporu se zásadou etického kodexu a nezávislosti médií společnosti.

13) Zaměstnanci, externisté a další spolupracovníci společnosti a jí vlastněných médií nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty společnosti a provozovaných médií. Zdůvodněnou výjimku musí písemně povolit vlastník. V případě nekolidující spolupráce musí být o této spolupráci předem informován šéfredaktor. Pokud redaktoři publikují materiály pro nepřímé konkurenty, jsou povinni tyto materiály nejprve nabídnout k využití v médiích společnosti INCORP a.s. Taková činnost navíc nesmí nijak ohrozit média společnosti a nesmí být vykonávána během pracovní doby. Pokud je působení v jiných nekonkurenčních médiích vedením redakce schváleno, musí být u jména redaktora uvedeno, že je redaktorem příslušného média společnosti INCORP a.s..

14) Redaktoři médií provozovaných společností se nepodílejí na tvorbě PR materiálů firem, zejména v případě, kdy by tato práce mohla vystavit nebo zpochybnit nezávislé postavení redakce a médií. Dbají také na to, aby nedošlo k zaměňování zpravodajských článků s publicistikou, tedy odlišují fakta od subjektivních názorů a komentáři či glosy vždy patřičně a viditelně označí.

15) Služební cesty prioritně hradí redakce ze svých rozpočtů. Pozvání na cesty od cizích subjektů nebo jejich proplácení od třetích stran lze akceptovat pouze za dodržení určitých podmínek a po schválení šéfredaktorem. Cesta musí mít smysl pro redakční práci a redakce si i v těchto případech zachová nestrannost. V případě pozvání na cesty či jejich proplácení od třetích stran bude o těchto cestách novinář nadále informovat nezaujatě. Redakce si nadále vyhrazuje právo na objektivní pohled včetně nezávislé kritiky

16) Redaktoři a další členové redakcí respektují práci konkurenčních médií a při přebírání informací z jiných médií uvádějí jejich původ. Zavazují se také dodržovat zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení. Jména obviněných a obžalovaných uvádějí pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu nebo pokud je jméno dotyčné osoby všeobecně známé a bylo již například publikováno v médiích.

17) Redaktoři se zavazují ověřovat si informace nejméně u dvou nezávislých zdrojů a na jeden zdroj spoléhají pouze v případě, že jej lze autenticky ověřit (například video či audionahrávka) či doložit. Informace publikují jasné a srozumitelné v nezavádějících kontextech. Pokud redaktor negativně informuje o osobě, společnosti apod., vždy se snaží získat její vyjádření k dané informaci.

18) Pokud redaktor zveřejní informaci, která nepřesná nebo nepravdivá, zavazuje se, že tak učinil omylem a chybu neprodleně napraví. Informuje o tom svého nadřízeného a v případě požadavku na omluvu tak také učiní.

Prohlášení o boji proti dezinformacím

Společnost INCORP a.s. prohlašuje, že neakceptuje jakékoliv náznaky šíření dezinformační tvorby ve svých médiích. V případě prokázání takové aktivity se zavazuje k razantním postihům dotyčných zaměstnanců a spolupracovníků, a to až do výše ukončení pracovního poměru s možností soudního postihu. Společnost INCORP a.s. ctí zásady demokracie, právního státu a odmítá šíření nenávisti vůči jakýmkoliv skupinám lidí bez ohledu na pohlaví, náboženské vyznání, barvu pleti apod.

Z výše uvedených důvodů společnost INCORP a.s. podporuje kvalitní nezávislou žurnalistiku a aktivity nezávislých skupin odhalující dezinformace a fake news. Aktivně spolupracujeme s vyšetřovateli Policie ČR a ctíme zákony ČR. Pokud bude společnost upozorněna na jakýkoliv materiál členů redakce s podezřením na takovéto aktivity, ihned zahájí interní vyšetřování s vyvozením důsledků.

Novináři pracující v médiích společnosti INCORP a.s. nejsou touto společností nijak ovlivňováni, jsou však povinni si správnost a pravdivost informací ověřovat, jak jim mimo jiné stanovuje i etický kodex společnosti a etický kodex novináře, stejně jako všeobecná etická pravidla.

1. 1. 2017 v Praze

Ze společnosti

Lucie Vondráčková: Jako by tomu nechtěla uvěřit!

Lucie Vondráčková: Jako by tomu nechtěla uvěřit!

Tak nějak přirozeně máme pocit, že Lucie Vondráčková je tady s námi už odjakživa. I ona sama se ale občas zdráhá uvěřit tomu, že se své profesi věnuje už tak dlouho. Před pár dny se o tom všichni přesvědčili.
ROZVOLNĚNÍ POKRAČUJE! Kdy se otevřou vysoké školy, bazény, wellness nebo kolektivní sporty?

ROZVOLNĚNÍ POKRAČUJE! Kdy se otevřou vysoké školy, bazény, wellness nebo kolektivní sporty?

Vysoké školy by se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měly otevřít plně od 24. května. Řekl to na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Venkovní bazény a přírodní koupaliště by se podle pověřené hlavní hygieničky Pavly Svrčinové mohly otevřít v pondělí 31. května. Vnitřní bazény a wellness 14. června, pokud se epidemická situace nezhorší. 

Reklama

Reklama

Aktuálně se děje

před 19 minutami

před 58 minutami

Aleksandr Vučič

Do Česka přijede příští týden srbský prezident Vučić

Příští týden do České republiky přijede srbský prezident Aleksandar Vučić, v úterý se na Pražském hradě setká s českým prezidentem Milošem Zemanem. ČTK to dnes řekl mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. V plánu je bilaterální jednání obou hlav států nebo státní oběd. Půjde o první oficiální návštěvu na prezidentské úrovni v ČR od začátku pandemie.

před hodinou

před hodinou

Potvrzení o očkování proti koronaviru

Od soboty si bude Česko uznávat potvrzení o očkování se čtyřmi sousedními zeměmi

Od soboty 15. května si bude ČR uznávat vzájemně potvrzení o očkování proti covidu-19 s Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Německem. Na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví ve Sněmovně to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Jedná se i podle něj i se Slovenskem. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden ve Sněmovně avizoval, že těchto zemí by mělo být šest včetně Slovinska.

před 2 hodinami

Hackeři, ilustrační foto

Colonial Pipeline zaplatila hackerům výkupné téměř pět milionů dolarů

Americká společnost Colonial Pipeline zaplatila hackerům z východní Evropy téměř pět milionů dolarů (105 milionů Kč) jako výkupné poté, co se minulý týden stala terčem kybernetického útoku, který zastavil provoz její sítě potrubí pro přepravu ropných produktů. Agentuře Bloomberg to řekly zdroje obeznámené s transakcí.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Rusko chce nařídit zahraničním IT firmám povinnost otevřít v zemi kanceláře

Rusko chystá zákon, který pod hrozbou sankcí nařídí zahraničním IT firmám otevírat v zemi kanceláře. Moskva tak chce získat větší kontrolu nad velkými technologickými společnostmi, posílit dohled nad internetovým obsahem a snížit svou závislost na zahraničních podnicích a jiných zemích. S odkazem na ruského poslance Alexandra Chinštejna to napsala agentura Reuters.

před 3 hodinami

Armáda

V sobotu nad Karlovým mostem přeletí gripeny, Hřib je proti

V sobotu večer přeletí při Svatojánských slavnostech Navalis připomínajících českého světce Jana Nepomuckého nad Karlovým mostem v Praze pět vojenských proudových letadel typu JAS 39 Gripen a L-159 Alca. Informoval o tom dnes pražský magistrát, kterému průlet z důvodu zvýšené hladiny hluku oznámila Armáda ČR. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že s průletem nesouhlasí, a dopisem organizátory vyzval, aby jej zrušili. Vyjádření organizátorů ČTK shání.

před 3 hodinami

Ruská vakcína Sputnik V

Pochybná vakcína ruské výroby? Sputnik V znepokojuje vědce, data jsou nedostupná, testy neúplné

Předběžné výsledky třetí fáze klinických testů ruské vakcíny Sputnik V přinášejí vícero důvodů k vážným obavám. Jednak je to nedostupnost dat, z nichž byly vyvozovány závěry, dále nejasnosti v pravidlech klinické studie i zjevné nesrovnalosti v nahlášených výsledcích. V článku zveřejněném ve středu na webu odborného časopisu The Lancet to uvádí mezinárodní tým biologů a epidemiologů.

před 3 hodinami

Německá policie, ilustrační foto

Německo se potýká s antisemitskými incidenty, včetně útoků na synagogy

V Německu se v posledních dnech množí útoky na synagogy. Ústřední rada Židů v Německu dnes označila středeční protiizraelský protest před synagogou v západoněmeckém Gelsenkirchenu za projev "čirého antisemitismu". Německý ministr zahraničí Heiko Maas řekl, že německý stát musí zajistit ochranu synagog.

před 4 hodinami

Afghanistán, ilustrační foto

Bomby v Afghánistánu zabily 11 civilistů v první den příměří

Nejméně 11 civilistů dnes zemřelo a 13 dalších bylo zraněno při čtyřech pumových útocích v Afghánistánu. Útoky se odehrály jen několik hodin poté, co v celé zemi začalo třídenní příměří vyhlášené hnutím Tálibán na oslavu svátku íd al-fitr, který se slaví na konci muslimského postního měsíce ramadánu. S odvoláním na místní oficiální činitele o tom informovala agentura Reuters.

před 4 hodinami

Soudy, ilustrační fotografie

Slovenský nejvyšší soud bude v případu vraždy Kuciaka rozhodovat v červnu

Slovenský nejvyšší soud vypsal na polovinu června odvolací líčení v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. ČTK o tom dnes informovala mluvčí soudu Alexandra Važanová. Nejvyšší soud bude rozhodovat o trojici obžalovaných, dva další muži, včetně vraha zmíněné dvojice Miroslava Marčeka, dříve přiznali vinu a byli potrestání dlouholetým vězením.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

ministerstva

Motivovat žáky bez zájmu o školu by podle ministerstva měly i kroužky

K podpoře žáků, kteří měli potíže se zvládáním výuky na dálku, by po návratu do škol mělo přispět nejen doučování, ale také rozvíjení volnočasových aktivit. Zaměří se na ně i plánované letní kempy. Ministerstvo školství uvažovalo původně spíš o letních vzdělávacích školách, nakonec se ale rozhodlo vzdělávací obsah trochu upozadit na úkor her a prázdninových aktivit. 

před 5 hodinami

Antigenní testování na koronavirus, ilustrační foto

Počet zachycených nákaz koronavirem globálně přesáhl 160 milionů

Globální bilance zachycených nákaz koronavirem podle databáze americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překročila 160 milionů případů. Světový součet aktuálně roste tempem okolo 700.000 infekcí za den, což je dáno především přírůstky v Indii, které se od konce dubna pohybují kolem 400.000. Zvýšené počty nakažených hlásí také velká část Jižní Ameriky.

před 5 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO na počínající pandemii reagovala pomalu, tvrdí expertní komise

Světová zdravotnická organizace (WHO) reagovala na počátku loňského roku příliš pomalu na první varovná znamení možného ohrožení zdraví kvůli šíření koronaviru. K tomuto závěru dospěla podle agentury DPA nezávislá expertní komise, která vznikla z popudu samotné WHO.

Zprávy odjinud

Více zpráv odjinud

Reklama