Patrick Shanahan

Patrick Shanahan

Štítky: Patrick Shanahan

Autor: defense.gov