ROZHOVOR: Před 30 lety se začal hroutit apartheid. Jihoafričané jej zpravidla považují za zločin proti lidskosti, říká Mikuláš Touška

Jihoafrická republika si připomíná třicet let od referenda, ve kterém tamní bělošské obyvatelstvo souhlasilo s rozhovory, které následně vedly ukončení apartheidu, tedy právně ukotvené rasové segregace v zemi. Historii tohoto systému přiblížil právník a historik Mikuláš Touška, který téma přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rozhovoru pro EuroZprávy.cz například vysvětlil, že jihoafrický apartheidní režim, stejně jako jiné autoritářské režimy, nebyl schopen sebereflexe a nedokázal si připustit, že není dlouhodobě udržitelný. Bez jeho ukončení totiž země neměla šanci vymanit se z naprosté mezinárodní izolace.

Rasismus byl typický i pro jiné kolonizované oblasti afrického kontinentu. Proč apartheid vznikl právě v Jihoafrické republice? V čem tkvěla jeho hlavní odlišnost od jiných forem rasové segregace?

Jihoafrický apartheid je fenomén, který jé úzce spojen s afrikánských nacionalismem. Afrikánci, potomci holandských, francouzských a německých přistěhovalců, se v polovině 19. století etablovali jako národ a po celou dobu své existence museli tvrdě bojovat o své přežití. Mezi jejich nepřátele patřili nejen příslušníci domorodých etnik, ale také britská imperiální moc. Svůj zápas za faktickou nezávislost na Velké Británii završili v roce 1910, kdy vznikla v podstatě v hranicích dnešní Jihoafrické republiky Jihoafrická unie. Afrikánci pak představovali dominantní politikou sílu až do roku 1994. O dost komplikovanější byl jejich poměr k domorodcům a do značné míry i k ostatním neevropským etnikům, se kterými se Afrikánci - na rozdíl od usazených Britů - nechtěli dělit o svůj politický a ekonomický monopol.

Jihoafrické dějiny 20. století jsou tedy, pokud jde o mezirasové soužití do značné míry dějinami rasové segregace. To, v čem je vývoj v Jihoafrické unii, respektive po roce 1961 v Jihoafrické republice, výjimečný je kvalitativně vyšší institucionální rámec rasové segregace, který představuje apartheid. Ten je založen na tezi, že bílí Jihoafričané na straně jedné a příslušníci další etnik na straně druhé se vyznačují Bohem danými rozdíly v takové míře, že jejich soužití není možné, a proto musí žít odděleně. Logicky tedy jedním z prvních počinů apartheidního režimu byla v roce 1950 zavedená povinná rasová a etnická klasifikace všech obyvatel, která byla určující ve všech myslitelných sférách života včetně vzdělání, usídlení, pohybu, zaměstnání i tak běžných věcí, jako možnost využívat veřejné dopravní prostředky či veřejné prostory.

Jako počátek apartheidu bývá označován rok 1948, kdy došlo k rozdělení jihoafrického obyvatelstva do tří kategorií na rasovém základě, přičemž pro každou z nich platila jiná práva, případně i omezení. Můžete ve stručnosti vysvětlit motivy tohoto kroku?

Všeobecné volby v květnu 1948 skutečně představují určitý přelomový moment ve vývoji Jižní Afriky. K moci se dostala do té doby opoziční nacionalistická koalice vedená Daniëlem Françoisem Malanem, která šla do voleb právě s politickým programem oddělení ras a etnik na území Unie prakticky ve všech sférách života, který byl nazván apartheid. Primární motiv, kterým bylo udržení monopolu moci, nebyl v zásadě odlišný od rasové segregace praktikované do té doby. V předvolební kampani ale nacionalisté akcentovali i jiné motivy mezi které patřil především velký nárůst počtu domorodých Jihoafričanů v dříve dominantně „bílých“ městských oblastech, úbytek domorodých zemědělských pracovníků poškozující afrikánské farmáře i nárůst kriminality v průmyslových aglomeracích. Největší dopad na voliče měl ale asi apel na ochranu afrikánské národní identity, kterou podle nacionalistů graduální nárůst domorodců mimo jejich rezervace i poválečná přistěhovalecká vlna ohrožovala. Pro úplnost je ale nutné poznamenat, že apartheid v mnohém navazoval na již etablovanou segregační praxi a pouze ji zařadil do ucelenějšího právního rámce.

Kritika apartheidu zaznívala ve druhé polovině minulého století nejen z části jihoafrické společnosti, ale také ze zahraničí. Jejím patrně nejznámějším projevem bylo vyloučení Jihoafrické republiky z olympijských her. Padl apartheid primárně kvůli vnitřnímu vývoji, nebo se na jeho konci výrazně podílel sílící tlak z vnějšku?

Bez ohledu na to, že apartheid vycházel ze pochybných ideologických základů, v prvních dvou dekádách své existence představoval relativně funkční systém. Ale již v polovině sedmdesátých let se začaly projevovat důsledky permanentního konfliktu mezi bílou menšinou a domorodou většinou. Potlačování stále častějších pokojných protestů i násilných akcí černošské opozice stále více vyčerpávalo zdroje represivního aparátu. Vládnoucí národní strana byla donucena zabývat se reformou politických poměrů a skutečně v první polovině osmdesátých let došlo k určitému zmírnění, respektive odbourání některých atributů apartheidu. V jihoafrické vládě například poprvé zasedli zástupci indické a barevné komunity, byl zrušen zákaz rasově smíšených manželství, byly legalizovány domorodé odbory, stát rezignoval na kontrolu migrace mezi domorodými samosprávnými oblastmi, neboli bantustany, a zrušil tolik nenáviděné zvláštní identifikační průkazy pro Afričany. Jako jiné autoritářské režimy ale nebyl i ten apartheidní schopen dostatečné sebereflexe a nedokázal uznat, že apartheid je dlouhodobě neudržitelný. Proto ani uvedené reformní kroky nevedly k uklidnění situace, což se režim pokusil zvrátit zvýšenou represí a zavedením výjimečného stavu roku 1985.

Bez ohledu na veškeré své vnitřní problémy ale Jižní Afrika v zásadě ekonomicky prosperovala. Na jedné straně sice režim zemi uzavřel, zejména v důsledku své ostrakizace na mezinárodním poli, která našla svůj výraz v bojkotování JAR v řadě oblastí včetně zmíněného sportu, na straně druhé využívala země obchodních vztahů se Západem, zejména s Velkou Británií a Spojenými státy. Jihoafrická republika se sice nikdy nezbavila své zásadní závislosti na exportu zlata a dalších nerostných surovin, současně ale došlo zejména od šedesátých let ke značným zahraničním investicím do řady průmyslových oborů, které vedly k rozvoji finančního sektoru, strojírenství, automobilového i zbrojního průmyslu. Absence důsledných ekonomických sankcí až do konce osmdesátých let umožnila poměrně dlouhou dobu zachovat ekonomické zdroje apartheidu. Jejich zavedení ale znamenalo akceleraci jeho demontáže, ke které došlo v průběhu několika následujících let.

Pokud bych tedy měl poněkud obsáhlejší odpověď shrnout, apartheid zanikl především proto, že se jako systém vnitřně vyčerpal, jelikož nedokázal potlačit stále rostoucí vnitřní opozici. Jeho dlouhodobé odsuzování na půdě OSN a britského společenství národů sice nemělo na situaci v Jihoafrické republice podstatnější vliv, zavedení důsledných ekonomických sankcí ale nepochybně urychlilo rozklad apartheidního režimu.

Především druhá polovina osmdesátých let přinesla Jihoafrické republice rozsáhlé násilnosti spojené s bojem o zrušení, či zachování apartheidu. Brutální metody používaly obě strany. Počty obětí se vyšplhaly do tisíců, desítky tisíc lidí se ocitly za mřížemi. Jak vnímá toto období s odstupem více než tří desetiletí jihoafrická společnost?

Odpověď na tuto otázku závisí do značné míry na etnické příslušnosti. Apartheid považuje většina Jihoafričanů dlouhodobě za zločin proti lidskosti, i když toto hodnocení mezi bílou populací v čase poněkud kolísá. Dlouhodobě ale počet bílých Jihoafričanů odsuzujících apartheid a činy státního terorismu přesahuje stabilně šedesát procent a v současnosti se blíží sedmdesáti procentům. U černošské většiny je odsouzení apartheidu dlouhodobě vyšší. Zajímavé v této souvislosti je, že postoje dvou dominantních skupin k tomuto tématu se přes určité výkyvy postupně sbližují. V roce 2003 například byl rozdíl mezi bílou a černoškou populací v odsouzení apartheidního režimu dvacet procentních bodů, o patnáct let později byl ale tento rozdíl poloviční. V čase tedy toto téma zřejmě pozbývá důležitost pro domorodou většinu - procento odsuzujících klesá -, ale pro bílou menšinu je stále aktuální - procento odsuzujících apartheid stoupá. Nejsem sociolog, a proto nebudu spekulovat o důvodech tohoto trendu, ale určitou roli může hrát fakt, že apartheidní období jihoafrických dějin není předmětem výuky na jihoafrických základních a v zásadě ani středních školách. K postojům jihoafrické veřejnosti k násilným akcím černošského odporu nemám data a nejsem si jistý, zda v tomto směru proběhl nějaký relevantní výzkum.

Referendum ze 17. března 1992 bylo stále omezeno na bílé voliče. I tato část jihoafrické společnosti se ale vcelku jednoznačně – 68 % při pětaosmdesátiprocentní účasti – vyslovila pro pokračování rozhovorů tehdejšího prezidenta Frederika Willema de Klerka s představiteli Afrického národního kongresu směřujících k ukončení apartheidu. Od čeho se takový výsledek odvíjel?

Samotné referendum nebylo hlasováním o konečné demontáži apartheidu, ale o potvrzení de Klerkova mandátu jako prezidenta i lídra vládnoucí Národní strany pokračovat v jednání s opozicí o budoucím uspořádání Jihoafrické republiky. Důvodem pro vypsání referenda byl především rostoucí vliv pravicové opozice představované Konzervativní stranou, která po obsazení tří nových mandátů v doplňovacích volbách, měla zřejmě šanci vyhrát následující volby do poslanecké sněmovny a zvrátit stávající politický kurz země. Aby tomu de Klerk předešel, rozhodl se vypsat referendum, které mu potvrdit mandát k jednání o ústavních změnách, jakkoliv v té době nemohlo být jasné, jak tato jednání dopadnou. Bez ohledu na velmi opatrně formulovanou otázku tak byli voliči postaveni před volbu mezi blíže neurčeným výsledkem jednání mezi Národní stranou a protiapartheidní opozicí a zachováním apartheidu v podobě, jakou prosazovala Konzervativní strana. Na poměrně jednoznačném výsledku se kromě de Klerkova ujišťování o tom, že se zasadí o zachování práv bílé menšiny, projevil také především mezinárodní tlak ze strany evropských zemí i Spojených států. Bylo totiž zřejmé, že pokud de Klerk neuspěje, budou pokračovat ekonomické sankce a země nebude mít šanci se vymanit z naprosté mezinárodní izolace.

Apartheid definitivně padl v roce 1994 Jaká je dnes situace v Jihoafrické republice z pohledu rasového soužití? Žije obyvatelstvo různé barvy pleti společně, nebo pozorujeme spíše paralelní společnosti?

Přes veškerou snahu vlád po roce 1994 je jihoafrická společnost stále silně rasově rozdělená. Jde o faktický nikoliv institucionální stav a v zásadě nejde ani o projev rasových předsudků. Ty sice stále existují, ale nepředstavují nijak masový jev. Bez ohledu na dlouhodobé programy pozitivní diskriminace i pokus o pozemkovou reformu se nepodařilo významně zlepšit sociální postavení většiny domorodých Jihoafričanů, jejich přístup ke vzdělání, kvalifikovaným profesím, zdravotní péči i kvalitnímu bydlení. I když do značné míry se na tomto stavu podepsalo dědictví apartheidu i předapartheidní rasové segregace, důvody jsou také na straně vládnoucích garnitur v období po odchodu Nelsona Mandely z úřadu prezidenta, se kterými je spojen především nárůst korupce a nepotismu i nedůslednost v procesu odstraňování křivd a nerovností z období apartheidu. Osobně jsem poměrně skeptický, zda je možné tento stav ještě zvrátit.

Rasisté s oblibou tvrdí, že po pádu apartheidu zažívá kdysi prosperující Jihoafrická republika hospodářský a kulturní úpadek a zabředá do chaosu. Jde o čistě účelovou, ideologickou argumentaci?

Podle mého názoru nemají tyto argumenty jakékoliv opodstatnění. Je samozřejmě jisté, že jihoafrická společnost musela nést nemalé náklady spojené s přechodem od apartheidu k demokratickému uspořádání a že stále pokračující proces této transformace si takové nálady bude vyžadovat i v budoucnu. Vývoj růstu HDP od šedesátých let do nedávné minulosti - ekonomika JAR byla samozřejmě silně zasažena pandemií COVID-19 - nenaznačuje žádný dramatický propad. Když si uvědomíme, že apartheidní Jihoafrická republika byla v naprosté, tedy i kulturní izolaci a že šlo o stát s cenzurou, která se dá srovnat snad jen se zeměmi bývalého východního bloku, nemůžeme hovořit ani o nějakém kulturním úpadku demokratické jihoafrické společnosti. Na okraj chci poznamenat, že jihoafrické vlády mimo jiné po roce 1994 vynaložily nemalé úsilí i prostředky k zachování afrikánštiny jako živého jazyka, zejména jeho výukou na školách a podporou afrikánské literatury.

Na druhou stranu je poctivé zmínit, že Jihoafrická republika čelí dlouhodobě problému s nárůstem kriminality. Tento problém eskaloval již v polovině devadesátých let a vedl k tomu, že nezanedbatelný počet bílých Jihoafričanů opustil zemi. Tento problém se stále nedaří uspokojivě řešit, i když mezi oběťmi kriminálních gangů jsou dnes v naprosté většině domorodí Jihoafričané. Přes všechny problémy je Jihoafrická republika jednou z mála demokratických a relativně stabilních a ekonomicky prosperujících zemí v regionu.

Související

Čínská armáda, ilustrační foto

V Jihoafrické republice začalo společné cvičení námořnictva JAR, Číny a Ruska

V Jihoafrické republice dnes začala první fáze společného námořního cvičení JAR, Číny a Ruska, do kterého se zapojí i ruská fregata Admirál Gorškov s hypersonickými střelami Cirkon (Zirkon). Manévry potrvají do 27. února v blízkosti přístavního města Durban a města Richards Bay. Jejich cílem je "posílit už tak kvetoucí vztahy mezi JAR, Ruskem a Čínou", uvedlo jihoafrické ministerstvo obrany.

Více souvisejících

jihoafrická republika rasismus apartheid Mikuláš Touška (právník)

Aktuálně se děje

před 3 minutami

Pohled na oblas reaktoru.

V jaderném komplexu KLDR je podle satelitních snímků vysoká aktivita

Satelitní snímky ukazují vysokou aktivitu v hlavním severokorejském jaderném komplexu. Aktivita se zvýšila poté, co severokorejský vůdce Kim Čong-un nařídil zvýšit výrobu paliva pro bomby kvůli rozšíření jaderného arzenálu země. Uvedla to americká analytická skupina 38 North.

před 52 minutami

včera

Donald Trump, 45. prezident USA

Trumpa bude soudit soudce z procesu s Trump Organization

Soudce přidělený k případu obviněného bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa se jeho okolím nezabývá poprvé, informují americká média. Manhattanský soudce Juan Merchan minulý rok vynesl rozsudek nad Trumpovou společností Trump Organization a momentálně také předsedá procesu s Trumpovým bývalým poradcem v Bílém domě Stevem Bannonem.

Aktualizováno včera

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Rusko v čele Rady bezpečnosti? Totální bankrot OSN, tvrdí Zelenskyj

Převzetí rotujícího předsednictví v Radě bezpečnosti OSN Ruskem je symbolickou ranou pro systém mezinárodních vztahů založený na pravidlech. Na twitteru to dnes uvedl šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak. Samotný prezident Volodymyr Zelenskyj pak ve večerním videoposelství uvedl, že je absurdní, že Rusko převzalo rotující předsednictví, podle něj to ukazuje na "totální bankrot" této instituce.

Aktualizováno včera

Ilustrační fotografie.

Obce a kraje loni hospodařily s přebytkem. Meziročně ale klesl

Obce a kraje v Česku loni hospodařily s přebytkem 32,8 miliardy korun. Uvedla to dnes Česká televize (ČT) na základě údajů ministerstva financí. I v předchozích letech bylo hospodaření samospráv v plusu. Meziročně ale loni přebytek klesl, předloni totiž činil 41,4 miliardy. Přesto je podle ČT výsledek za rok 2022 třetím nejlepším od vzniku samostatné České republiky.

Aktualizováno včera

Little Rock v Arkansasu po řádění tornáda (31. března 2023).

Ničivá tornáda zasáhla jih a středozápad USA. Nejméně 18 lidí zemřelo

Tornáda ve Spojených státech za poslední den zabila nejméně 18 lidí a způsobila značné škody na majetku. Bouřlivé počasí se projevovalo napříč většinou amerického jihu a středozápadu, nejméně v sedmi státech se však podle agentury AP vytvořila tornáda, kterých mohly být desítky. Oběti hlásí státy Arkansas, Indiana, Alabama, Illinois a Mississippi a Tennessee.

včera

Velká Británie

Britové chtějí omezit objem odpadních vod v řekách a mořích

Britské ministerstvo životního prostředí v příštích dnech představí svůj návrh na odstranění maximální výše pokuty pro vodohospodářské společnosti, které vypouštějí nezpracovanou odpadní vodu do řek a moří. Dnes o tom informovala stanice BBC. Stanice také připomíná, že vypouštění odpadů do vodních toků je v některých případech legální, avšak vždy je hrozbou pro zdraví ekosystémů i lidí.

Aktualizováno včera

Tromba zachycená u Letovic.

První letošní tornádo v ČR potvrzeno. Objevilo se na Blanensku

V okolí Letovic na Blanensku se v pátek navečer při přechodu bouřkové oblačnosti objevilo slabé tornádo. Uvedl to dnes na twitteru Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), šlo podle něj o první letošní tornádo v Česku. Že vzdušný vír dosedl na zem, potvrdila podle ústavu nezisková organizace Czech Thunderstorm Research Association (CTRA). 

včera

Česká pošta

Česko zasáhl seznam rušených pošt. Když to zvládly banky, zvládne to i ona

Česká pošta se odhodlala ke kroku, který je v její nepříznivé hospodářské situaci prakticky nezbytný: zruší přibližně tři stovky svých poboček. Už se také ví, které to jsou. Dotčené obce a jejich starostové se samozřejmě ozývají. Nelíbí se jim to. Což je pochopitelné. Lidé v obci či městě zrušení pobočky pošty leckdy přičtou ke zlu místnímu starostovi mnohem spíše než vedení podniku, nebo dokonce ministerstva vnitra, „tam někde daleko v Praze“. Komentuje situaci ekonom Kovanda.

včera

včera

Donald Trump

Z Trumpa si lidé utahují kvůli obvinění. Připomínají mu roli v Sám doma

Trestní stíhaní bývalého prezidenta a jedné z nejvýraznějších tváří současné americké politiky Donalda Trumpa vyvolalo vlnu nevole u jeho podporovatelů v Republikánské straně i mimo ni, ale také dalo vzniknout mnoha vtipům, které mezi Trumpovými názorovými oponenty kolují na sociálních sítích. Jeho obvinění komentoval i hollywoodský režisér Quentin Tarantino nebo slavný moderátor Jimmy Fallon.

včera

Elon Musk

Musk nechce platit odškodné, žádá konec sporu kvůli dogecoinu

Miliardář Elon Musk požádal amerického soudce, aby zamítl žalobu požadující odškodné 258 miliard USD (5,6 bilionu Kč), která ho obviňuje z provozování pyramidového systému na podporu kryptoměny dogecoin. Právníci Muska a jeho společnosti Tesla označili žalobu investorů do dogecoinu kvůli Muskovým "neškodným a často hloupým tweetům" o dogecoinu za smyšlenou historku, uvedla agentura Reuters.

včera

včera

Lavina, ilustrační fotografie,

V Norsku kvůli lavinám evakuovali oblast na severu země

Norské úřady dnes rozhodly o evakuaci obyvatel severní části země poté, co se tam utrhlo několik lavin, které zabily čtyři lidi. Rozhodnutí se zakládá na doporučení Norského geotechnického institutu a týká se provincie Troms, uvedla na twitteru policie. Informovala o tom agentura AP.

včera

TikTok

Tržby majitele TikToku loni stouply o více než 30 procent

Čínské společnosti ByteDance, která je majitelem aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok, stouply v loňském roce tržby o více než 30 procent na 80 miliard USD. Uvedl to server The Information s odvoláním na dva informované zdroje.

včera

Kosatky v divočině - ilustrační fotografie.

Konečně svoboda. Kosatka z akvária v Miami po 50 letech opustí zajetí

Kosatka, která od roku 1970 let bavila diváky při představeních v akváriu v Miami na Floridě, se po půlstoletí v zajetí dostane zpátky do volného oceánu. Majitel akvária se na neobvyklém kroku dohodl s ochránci zvířat a s filantropem, který bude náročný přesun do Tichého oceánu financovat. 

včera

Záchranná služba, ilustrační fotografie.

Záchranáři ošetřili při půlmaratonu v Praze desítky lidí, jeden byl v bezvědomí

Celkem 30 lidí dnes zdravotníci ošetřili během Pražského půlmaratonu. Devět lidí skončilo v nemocnici, jeden muž byl dokonce v bezvědomí. Na twitteru to oznámila pražská zdravotnická záchranná služba. Závod na trase o délce přes 21 kilometrů začínal dnes dopoledne v centru Prahy. Podle webu pořadatelů se na něj přihlásilo asi 11.500 lidí.

včera

Izraelská policie, ilustrační fotografie.

Muž napadl policisty u mešity Al-Aksá, ti jej zastřelili

Izraelská policie dnes časně ráno zastřelila muže, který se údajně pokusil vytrhnout policistovi zbraň u vchodu do mešity Al-Aksá, uvedla agentura AP. Incident podle ní vyvolal obavy z dalších násilností v době zvýšeného napětí.

včera

Carabinieri (italská policie)

Policisté měli v Římě práci. Aktivisté nalili černou tekutinu do fontány

Tři klimatičtí aktivisté z uskupení Ultima Generazione (Last Generation) dnes vylili černou tekutinu do jedné z ikonických fontán v centru Říma. Italská policie prakticky okamžitě dva muže a jednu ženu zadržela, hrozí jim obvinění z poškozování kulturního dědictví, uvedla agentura ANSA. Happeningu přihlížely desítky turistů.

včera

Kdo může za vysoké ceny potravin v Česku? My ne, volají všichni

Zákopovou válku musí připomínat lidem v tuzemsku „souboj“ odpovědných ministerstev s nejrůznějšími obchodníky. Vlnu pozdvižení naposledy vyvolala snaha ministra zemědělství podívat se na to, proč jsou v Česku extrémně vysoké ceny potravin, když, zjednodušeně řečeno, ve většině okolních států mají cenovky u nich výrazně nižší. Výsledkem je, protože jsme v Česku, že nikdo za nic nemůže. To ti druzí.  

Zdroj: Pavel Daniel

Další zprávy