KOMENTÁŘ | KOMENTÁŘ Martiny Viktorie Kopecké: Mistr Jan Hus inspiruje i dnes: Nenechal se umlčet a povzbuzoval přátele. Lépe je dobře zemřít než špatně žít, napsal

Jeho odkaz je aktuální i dnes a dokonce by nám měl být blízký. Mistr Jan Hus, který byl upálen před 606 lety v německé Kostnici, uměl komunikovat s okolním světem. Nenechal se umlčet, a to ani v době, kdy věděl, že mu jde o život. V listech nedával najevo svůj žal. Nerezignoval, naopak blízké a přátele povzbuzoval v aktivitách. Bojoval s mocenskou převahou autority i zradou. Po vzestupu zažil strmý pád v podobě kněze i člověka. Je spojen i s heslem „Pravda vítězí“. Památku statečného muže, který zemřel 6. července 1415, slavíme dnes jako státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa.

Odkud pochází historické slovní spojení o pravdě, která nakonec vždy vítězí? Známe jej z vlajky prezidenta naší země, ale je mnohem starší. Heslo nevytvořil Tomáš Garrigue Masaryk, ale ve svém listě jej zmiňuje mistr Jan Hus. Ale ani mistr Jan Hus, který byl upálen 6. července 1415, nebyl první, kdo uvažoval o vítězné pravdě, přestože jej přesvědčení a důvěra v Boží pravdu přivedla k rozhodnutí za touto pravdou stát, a nakonec za ni před 606 lety zaplatit životem.

V listech není patos, jsou plné nesnadného rozhodování

O odkazu mistra Jana Husa a o jeho významu pro naši zem byly sepsány stovky nebo spíše tisíce odborných prací a já navíc nejsem ani historička ani husitoložka, abych mohla jednu další přidat, ale přesto bych chtěla zas a znova hledat i nacházet význam Husova myšlenkového dědictví, životního postoje a také způsobu komunikace. Protože jestli je něčím Hus v podstatě „dnešní“, jedná se o jeho schopnost komunikovat s okolním světem. Ve chvíli, kdy se v Praze prodávají odpustky a při protestech umírají mladí lidé, píše Hus své odvolání ke Kristu a odchází z Prahy do exilu. Ale nezůstal umlčen, naopak, píše listy, a to v každé situaci.

I ve chvíli, kdy pracoval na svých nejvýznamnějších pracích, v momentě, kdy byl uvězněn, a také později, v době, kdy věděl, že mu jde o život. Neustále psal svým blízkým spolupracovníkům, kolegům a skupinám lidí. Jeho „vězenské tweety“ nejsou plné žalu, ale naopak svoje blízké a přátele povzbuzoval v aktivitách, které sám dříve zahájil. Například úvahy o přijímání podobojí laiků, anebo přístup k Božímu slovu ve formě kázání v českém jazyce pro všechny zájemce.

Jeho listy, které byly nedávno nově vydány, si můžete sami přečíst, abyste se přesvědčili, že se nenesou na vlnách patosu, ale je v nich upřímné svědectví a autentický příběh člověka, který prochází vnitřním zráním, vývojem, ale i zápasem a nesnadným rozhodováním. Zažil ohromný společenský vzestup, ale také se dotkl vlastní křehkosti, bojoval s mocenskou převahou autority neoblomného koncilu i zradou blízkého, zažil, jaké to je, stát si za svou vírou a potom následoval strmý pád, mistra Jana jako kněze i jako člověka, jehož reputace byla ze strany církve zahojena až o mnoho let později.

Výprava do Kostnice, kam se Hus rozhodl přijet hájit své názory a diskutovat, vyjela 11. října 1414 z hradu Krakovce. Podle příkazu krále Zikmunda Husa doprovázeli pánové Václav z Dubé a Jindřich Lacembok, jeho univerzitní kolegové mistr Jan Kardinál z Renštejna, pan Jan z Chlumu a jeho písař, Petr z Mladoňovic. Univerzitní vyslanci s sebou měli ochranný glejt, ale Hus s ostatními se dokumentů před odjezdem nedočkali. Vyjeli tedy vybaveni pouze přípisem českého krále Zikmunda, ve kterém byla prosba o Husovo slyšení k obraně jeho pravdy. Rodák z Husince u Prachatic své přátele ve svých dopisech žádal o modlitby, aby se pravda mohla zase vrátit, věděl dobře, že cesta i koncilní vystoupení nejsou bez rizika.

Král Zikmund doporučil knězův rychlý konec

5. listopadu 1414 byl koncil slavnostně zahájen, a právě v ten den dovezl pan Václav z Dubé Husovi od krále ochranný glejt spolu s doporučením, aby zatím ve své věci nic nepodnikal. O začátku koncilu a událostech zkraje listopadu píše Husovým jménem jeho příznivcům mistr Jan Kardinál z Renštejna, v listě sděluje, že Husa v jeho příbytku navštívil papežský auditor, který mu přednesl zprávu o zrušení interdiktu nad místem Husova pobytu. To byla dobrá zpráva. V podobném povzbudivém duchu psal do Prahy později už sám Hus, ale netušil, že to bude nadlouho jeho poslední zpráva. V listě nabádal k dobrému chování a zbožnosti. Písemně komunikoval také s Jakoubkem ze Stříbra, a to o otázce přijímání podobojí všemi účastníky mše, jeho aktivitu korigoval známým „Kubo, nekvap s tím.“

Kněz Hus byl v Kostnici uvězněn. Nakonec chybělo jen málo, aby byl odsouzen ještě dříve, než mohl na koncilu vystoupit se svou řečí. Dne 5. června 1415 se začalo s předčítáním článků, které byly odsouzeny jako prokázané kacířství. Nakonec ke slyšení došlo, ale do debaty mnohokrát zasahoval mimo jiné i Štěpán Páleč, který nemohl Husovi zapomenout, že kvůli němu musel odejít do vyhnanství. Mistr Jan Hus se vyjadřoval ke svým textům i myšlenkám třikrát a prosil o další slyšení, aby mohl vše sporné vysvětlit, z pléna se ale ozývaly nesouhlasné výkřiky a kolegium nutilo obžalovaného, aby se všech svých výroků veřejně zřekl a kázal jejich opak. Ozbrojení strážci mistra Jana Husa odváděli a ruku mu podal jen pan Jan z Chlumu. Král Zikmund, který celou dobu „hrál na obě strany“ nakonec komisi doporučil, aby s Husem udělali rychlý konec. A tak bylo o Husově osudu téměř o měsíc dříve před popravou rozhodnuto.

Jak mohl mistr Jan Hus prožívat letní noci v žaláři? Pochyboval anebo se mohl opírat o vyřčenou pravdu? V listech psal o naději, že snad by mohl mít ještě jedno slyšení. S trpkostí uvažoval o Pálčově odpadlictví a zradě. A právě Štěpána Pálče si někdy kolem 20. června 1415 vyžádal jako zpovědníka. Ten prosbu nejdříve odmítl, ale nakonec přišel. Z vězení odcházel jeden dopis za druhým, v dopisech se objevuje sebereflexe a také nabádání, aby se jeho čtenáři nevzdávali boží pravdy. Všem věrným Čechům adresuje mistr Jan Hus tato slova: „Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“

Havel ocenil kazatele: Pravda vítězí a sílu má až na věky

Mezi adresáty listů z června 1415 byl také již zmíněný mistr Jan Kardinál z Renštejna, kterému Hus prvně svěřil, že se postaví proti svým nepřátelům i za cenu smrti na hranici. „Lépe je dobře zemřít než špatně žít. Kdo přidává vědění, přidává práce. Kdo mluví pravdu, hlavu mu rozbíjí. Ze smrti hrůzu kdo má, ten radost z života ztrácí. Nade vším vítězí pravda.“ Všechny tyto části výňatku z Husova listu mají stejný pramen, jsou to biblické texty, které časem na aktuálnosti neztrácí. Spíš je na pováženou, jak moc promlouvají i do současnosti.

O pravdě psal kazatel Hus nejen v listě kardinálovi z Renštejna, ale též na univerzitu. V roce 1999 tato slova zazněla z úst bývalého prezidenta Václava Havla v jeho projevu na Mezinárodním sympoziu o mistru Janu Husovi: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky“. A letos, na konci července, se trochu provokativním způsobem: „Pravda vítězí?“ bude ptát i festival Meeting Brno, který přináší témata, o kterých se obvykle ve společnosti mlčí. Letošní ročník se proto bude věnovat mimo jiné i protinacistické odbojářce Marii Kudeříkové, ukrajinským Banderovcům anebo eseji Václava Havla – Moc bezmocných.

Ale pořád ještě neodpovídáme na otázku položenou na začátku textu. Odkud se vzalo spojení o pravdě, která vítězí? Myšlenka se doslova skrývá v apokryfní (pseudepigrafní) 3. knize Ezdrášově, která nesplnila kritéria začlenění mezi biblické knihy, přestože má jistou výpovědní hodnotu a středověcí kazatelé ji znali. Ve třetí kapitole této knihy je popsána hostina u perského krále Daria. Když si šel král po jídle na chvíli odpočinout, domluvili se jeho strážci, že každý na lístek napíše, co je na světě nejsilnější. První napsal, že je to víno, druhý, že je to král. Třetí, žid Zorobabel, napsal, že „silnější jsou ženy, ale nade vším vítězí pravda“. Když se potom král probudil, nechal svolat královskou radu a mládence vyzval, aby své úvahy obhajovali. Zorobabel kromě jiného říká: „Což není veliký ten, který všechno stvořil, veliká pravda a silnější než všechno?“ a „Pravda trvá a sílí, žije a prosadí se na věky věků!“ Když domluvil, všichni volali: „Veliká a silná je pravda, která zvítězí!“

Autorka je farářkou Církve československé husitské, vyslankyně dobré vůle, psychoterapeutka a krizová interventka. Vystudovala na Univerzitě Karlově teologii, později i psychologii a speciální pedagogiku. V roce 2013 se stala členkou ústředního výkonného výboru Světové rady církví a od roku 2014 je předsedkyní jednoho z jejích poradních orgánů ECHOS. Papež František ji za její ekumenickou činnost vyznamenal medailí a pozval ji, aby se jako jediná vysvěcená žena – duchovní – zúčastnila biskupské synody ve Vatikánu. Píše blog o životě farářky dnešní doby Deník farářky, je jednou z 33 Velkých žen z malé země.

Související

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Komentář

Dva roky války na Ukrajině: Putinovy lži, brutální bitvy a konec v nedohlednu

Před dvěma lety ruské jednotky překročily hranice suverénní Ukrajiny. Hned brzy ráno první šrámy války utrpěla řada měst v čele s Kyjevem, Charkovem či Oděsou. Ruské rakety začaly nevybíravě brát životy mužů, žen a dětí. Dne 24. února 2022 se rozhořel největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Komentář

Konec v nedohlednu. Ohlédnutí za dvěma roky války na Ukrajině

Uplynuly dva roky od zahájení otevřené vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině. Konflikt si za tu dobu vyžádal téměř jistě šestimístný počet životů. Zahynuly také tisíce, v drtivé většině případů ukrajinských civilistů. Více než 3,5 milionu lidí před boji uprchlo z domovů. Válka, jejíž konec není v dohledu, nadále představuje jeden z hlavních zdrojů mezinárodního napětí. Během 24 měsíců o ní bylo v tuzemském veřejném prostoru napsáno a řečeno mnohé. Potvrdila se přitom jen malá část predikcí a interpretací. Pochmurné výročí tak může komentátorům a analytikům nabídnout dobrý moment pro kritické zhodnocení svých slov. 

Více souvisejících

komentář Martina Viktorie Kopecká Mistr Jan Hus historie Náboženství

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Dva roky války na Ukrajině: Putinovy lži, brutální bitvy a konec v nedohlednu

Před dvěma lety ruské jednotky překročily hranice suverénní Ukrajiny. Hned brzy ráno první šrámy války utrpěla řada měst v čele s Kyjevem, Charkovem či Oděsou. Ruské rakety začaly nevybíravě brát životy mužů, žen a dětí. Dne 24. února 2022 se rozhořel největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

před 56 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Španělská chřipka

Španělská chřipka si nedala pokoj, před 105 lety opět udeřila. Komu se stala osudnou?

V prvních měsících roku 1919, tedy před 105 lety, začala po krátké pauze ve světě znovu řádit španělská chřipka. Obávaná nemoc tehdy udeřila již ve třetí vlně, a ačkoliv se už neprojevila v plné síle, znovu zabíjela. V některých zemích se nemocnice rychle plnily nakaženými, nestíhaly se vyrábět rakve pro oběti epidemie, umírali významní státníci nebo třeba umělci.

před 7 hodinami

Policie ČR

Muž z Plzeňska vyhrožoval střelbou. Doma měl granátomet

Policie po tragickém prosincovém útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy poměrně často zasahuje proti lidem, kteří vyhrožují tím, že se stane něco podobného. Strážci zákona v tomto týdnu zadrželi muže, který hrozil střelbou a zároveň měl doma protitankový granátomet.

před 7 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

František Straka se vrací k trenérskému kormidlu. Míří na Slovensko zachraňovat další klub

Bývalý trenér Sparty, Slavie i české fotbalové reprezentace František Straka byl po čase opět povolán do služby a opět na Slovensko. Tam se vrací po roce, kdy ho povolal Trenčín nacházející se tehdy na předposledním místě tabulky slovenské ligy, aby ho zachránil. To se povedlo, když Trenčín nakonec skončil devátý a to poté, co Straka se svými svěřenci dokázal uhrát 14 bodů během osmi duelů. Nyní ho čeká podobná záchranářská mise, přičemž bude pro změnu trénovat Michalovce.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Konec v nedohlednu. Ohlédnutí za dvěma roky války na Ukrajině

Uplynuly dva roky od zahájení otevřené vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině. Konflikt si za tu dobu vyžádal téměř jistě šestimístný počet životů. Zahynuly také tisíce, v drtivé většině případů ukrajinských civilistů. Více než 3,5 milionu lidí před boji uprchlo z domovů. Válka, jejíž konec není v dohledu, nadále představuje jeden z hlavních zdrojů mezinárodního napětí. Během 24 měsíců o ní bylo v tuzemském veřejném prostoru napsáno a řečeno mnohé. Potvrdila se přitom jen malá část predikcí a interpretací. Pochmurné výročí tak může komentátorům a analytikům nabídnout dobrý moment pro kritické zhodnocení svých slov. 

před 9 hodinami

včera

Sebastian Kurz

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz byl odsouzen

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz byl shledán vinným z křivé výpovědi, když před parlamentním vyšetřovacím výborem minimalizoval svou roli při jmenování dozorčí rady významné státní investiční společnosti ÖBAG. 

včera

včera

Kritik Kremlu Alexej Navalnyj

Navalného tým nabízí odměnu za informace, které objasní jeho "vraždu"

Spolupracovníci ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného nabízejí odměnu ve výši 20 000 eur za jakékoli informace související s jeho "vraždou" ve vězeňském táboře IK-3 za polárním kruhem. Tuto výzvu adresovali příslušníkům ruské armády, policie, zaměstnancům Federální bezpečnostní služby (FSB), Vyšetřovacího výboru (Sledkem) a prokuratuře.

včera

včera

Zemřel bývalý ministr dopravy a zakladatel dopravní fakulty Petr Moos

Ve věku 78 let dnes zemřel Petr Moos, vedoucí týmu, který připravoval rozšíření Krajské nemocnice Liberec o objekt Centra urgentní medicíny. V roce 1998 byl ministrem dopravy ČR v Tošovského vládě a jiného založil Fakultu dopravní na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy