ROZHOVOR: 25 let od česko-německé deklarace. Otevírat Pandořinu skříňku vzájemných vztahů bych neradil, říká Václav Houžvička

Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z roku 1997 lze vnímat jako „Smírčí kámen“ a symbol nápravy silně problematické minulosti, upozorňuje politolog Václav Houžvička v obsáhlém rozhovoru pro EuroZprávy.cz. Vedoucí katedry práva a politologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem také vysvětluje, že česká politika trpí obsahovým vyprázdněním, a není-li po ruce příhodné téma, spolehlivě zabere strašení sudetskými Němci.

Je nasnadě, že dokument podepsaný 21. ledna 1997 nevznikl ze dne na den. Můžete čtenářům přiblížit, jaký byl jeho kontext, jaká k němu vedla cesta a o čí iniciativu se primárně jednalo?

Rok 1989 zahájil závěrečnou fázi studené války mezi Východem a Západem. Fázi, která vedla k pádu komunistických režimů ve východní Evropě a vrcholila rozpadem Sovětského svazu. Přímým důsledkem zániku bipolárního rozdělení Evropy byla nová geopolitická situace ve střední Evropě. Klíčovou událostí, k níž ostatně vývoj programově směřoval, bylo sjednocení Německa. Rámcové úmluvy sice proběhly mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, ale výrazný podíl na tlaku směřujícím k pádu železné opony měla Spolková republika Německo.

Rok 1992 přinesl jednání o rozdělení Československa, současně probíhala jednání o nové smlouvě mezi ČSFR s SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, která ovšem pomíjela řešení majetkových otázek, jako předpokladu procesu smíření. Reprezentantem těchto požadavků bylo především Sudetoněmecké krajanské sdružení, jež mělo nemalou podporu v německé politice. Mimo jiné díky patronátním smlouvám se všemi nejsilnějšími politickými stranami, ale také  v médiích zaznívaly opakovaně požadavky majetkového vyrovnání s vysídlenci.

Za této situace zaslal tehdejší bavorský premiér Edmund Stoiber do Prahy dopis, který obsahoval osm bodů s požadavky české vládě, jak má v této věci postupovat. Poněkud to připomínalo domácí úkol, jehož splnění bylo předpokladem našeho „vstupu do salónu“.

Situace to byla nelehká, neboť pozice nového, zmenšeného státu se teprve vytvářela, zatímco sjednocené Německo posilovalo. Shoda českých politických elit v oblasti zahraniční politiky panovala ve dvou zásadních prioritách: usilovat o členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii.

V případě NATO bylo jasné, že hlavní slovo mají Američané, kteří dali jasně najevo v dubnu 1994 ústy Richarda Holbrooka, že základním předpokladem našeho členství v Severoatlantické alianci je nalezení shody s Německem v otázkách poválečné historie. Což byl bezprostřední popud k zahájení jednání o zásadním dokumentu ve vztahu obou států, který posléze vstoupil do bilaterálních vztahů jako Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Jako vstupní text pro jednání byl použit zmíněný dopis bavorského premiéra.

Vztahy mezi tehdy relativně mladými státy – sjednoceným Německem a samostatnou Českou republikou – nebyly v devadesátých letech zdaleka tak vyjasněné, jako jsou dnes. Jak silné a relevantní byly hlasy, které se k podpisu deklarace stavěly zdrženlivě, případně ostře odmítavě, ať na jedné či druhé straně?

Situace, za níž bylo zahájeno jednání o Deklaraci jsem zčásti naznačil v předchozí odpovědi. Období devadesátých let bylo zákonitě bouřlivé, česká společnost i politika se musely vyrovnávat s několika souběžnými převratnými procesy.

Proměnu politického systému a politických elit rámovaly důsledky procesu privatizace a rozsáhlého odstátnění v řadě oblastí, o jehož podobě často panovaly představy jen mlhavé. Česká ekonomika ale musela dohánět také proces deindustrializace, kterým procházely západoevropské ekonomiky s předstihem v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století.

Navíc českou společnost zaskočil návrat tzv. sudetské otázky, kterou považovala dlouhodobě za uzavřenou. O tom, že v prostředí disentu se vedla na stránkách Tigridovy revue Svědectví  dlouhodobá intenzivní debata o důsledcích odsunu, věděl v české kotlině jen  málokdo.

Mluvím o těchto okolnostech v této souvislosti záměrně, s cílem upozornit na skutečnost, že zahraniční a vnitřní politika tvoří spojité nádoby. Přičemž platí, že druhá jmenovaná je zásadním hybatelem a iniciátorem obsahu té první. K zásadním krokům v oblasti zahraniční politiky potřebujete vnitropolitickou podporu. Elit i obyvatelstva. Nový stát musel formulovat zahraniční koncepci zahraniční politiky v obtížné situaci.

V oblasti zahraniční politiky se projevil efekt rozděleného - a oslabeného - státu, potřeba  bezpečnostního ukotvení v západních mocenských strukturách, personální výměna velké části diplomatického sboru atd.. Z výrazných osobností jmenujme alespoň Jiřího Dienstbiera, Jaroslava Šedivého, Alexandra Vondru nebo Josefa Zielence, při čemž výrazný vliv na zahraniční politiku měl nepochybně  prezident Václav Havel.

Pochybnosti a obavy ze sjednocení Německa nezaznívaly pouze v Čechách, zde byly spíše umírněné. Obavy vyjadřovaly zejména Francie a Velká Británie ústy svých premiérů. Margareth Thatcherová naléhala na Michaila Gorbačova, aby nedopustil krok, který by mohl změnit mocenské poměry v Evropě. Obdobně postupoval prezident François Mitterand

Na startu jednání o znění deklarace se ozývaly optimistické hlasy, že za tři měsíce, nejpozději za půl roku, bude hotový text ležet na stole. Rámcově byl text vypracován poměrně záhy, z nějakých devadesáti procent. Ale zbývající procenta potvrdila rčení, že čert bývá ukryt v detailu. Uvádět všechny peripetie a zvraty, na to nemáme nyní prostor. Snad jen tolik, že poslední týden před podpisem dokument téměř spadl pod stůl. Hrálo se o slova a věty. Pouze díky nasazení osobních emisarů Helmuta Kohla a Václava Klause se podařilo zabránit krachu jednání v samotném závěru.

Bylo zřejmé, že rozdílnosti právních názorů obou stran na zásadní otázky česko-německých vztahů, a nejen majetkové, budou vyžadovat schopnost kompromisu. Rozdíly vyjadřuje již výchozí terminologie, pojmy odsun-vyhnání. Pojmy vyjadřují odlišnost chápání obsahu i právní interpretace. Ostatně podobná situace se odehrála již v průběhu přípravy textu Smlouvy mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.

V českých i německých médiích se opětovně rozpoutala emotivní diskuse zastánců i odmítačů. Přesvědčivě se potvrdilo, že téma novodobé historie v česko-německých vztazích představuje brizantní výbušninu, která má mohutný potenciál etnické mobilizace. V důsledku bylo zřejmé, že hlavní cíl Deklarace je naléhavě potřebný pro budoucí vztahy obou států: uzavřít nekončící diskusi o historii s tím, že obě strany si ponechají svůj právní názor a nebudou jím nadále zatěžovat budoucí vztahy.

Přes veškeré formulační i obsahové připomínky toto Deklarace naplnila a představuje funkční kompromis. Potřebný pro nastolení potřebných aktuálních kooperativních vztahů, jak v bilaterální podobě, tak na půdě nadnárodních uskupení.

Pohled na první polistopadové československé koncepce zahraniční politiky ukazuje, že sjednocení Německa nebylo přijímáno bez obav a Černínský palác byl vůči vývoji v Německu z historických důvodů spíše obezřetný. Dá se říci, že deklarace z ledna 1997 učinila za tímto přístupem pomyslnou tečku?

Žádná tečka ve vztazích ani mezi lidmi, natož mezi státy není možná. Vnitřní kontinuita dějů trvá, byť formálně je vyhlášen nový začátek. Říkám to s vědomím, že návrat demokracie po roce 1989 určitě znamenal start do jiné doby. Česko-německé vztahy ve 20. století ale nejsou cesta růžovým sadem a nemůžeme se tvářit, že konfliktní minulost zmizela mávnutím proutku. Ano, historie doznívá a vzdaluje se, přicházejí nové generace.  Historikové budou nadále hledat nový výklad, módně řečeno nové čtení starých událostí. Ostatně takové mají poslání.

Kontinuita historických konfliktů je přítomna v pozadí, či v hlubších vrstvách, přestože momentálně není exponována. Příkladem mohou být vztahy Německa a Polska, pravidelně se vynořující stíny zničené Varšavy, kromě jiných. Obdobně odstrašujícím příkladem návratu historie byl obnovený konflikt mezi Srby a Chorvaty, který skončil krvavou občanskou válkou a rozpadem Jugoslávie.

Úkolem současné politiky je však přerušit kontinuitu zla a vytvořit pro přicházející generace svět, ve kterém bude možno žít bez neustálých výčitek a obviňování. Hans-Dietrich Genscher před léty řekl: „Buď máme společnou budoucnost, nebo nemáme vůbec žádnou.“

V tomto smyslu lze Deklaraci udělit absolutorium. Čtvrt století existence v tomto světě zběsile pádících proměn považuji za úspěch. Ostatně, nic lepšího k dispozici nemáme a otevírat opětovně Pandořinu skříňku bych upřímně neradil.

Jak nahlížet česko-německou deklaraci s odstupem pětadvaceti let? Jde o dokument spíše symbolický, nebo znamenal faktický mezník ve vztazích obou zemí?

V návaznosti na Deklaraci byla ustavena Koordinční rada česko-německého diskusního fóra, do níž jsem byl opakovaně přizván Pavlem Tigridem. Byl to on, kdo na základě sporů o dekrety prezidenta Edvarda Beneše inicioval významný mezinárodní vědecký projekt srovnávající denacifikační zákonodárství okupovaných zemí Evropy, který pod názvem Německé menšiny v právních normách 1938-1948 byl publikován roku 2006.

Jakou přisuzovala  německá strana tomuto fóru váhu svědčí, že v první sestavě zasedli kromě jiných, Antje Vollmerová, tehdejší místopředsedkyně Bundestagu či Hans-Dietrich Genscher, dlouholetý ministr zahraničních věcí SRN. V diskusním  fóru byly tehdy zastoupeny politické strany, církve významné občanské spolky, Svaz nuceně nasazených, Federace židovských obcí, Kruh občanů vyhnaných z pohraničí v roce 1938, katolická Ackermannova obec, nebo osobou Volkmara Gaberta sudetoněmečtí sociální demokraté.

Kromě již zmíněného „odjištění“ historie považuji za zcela zásadní, že Deklarace otevřela cestu k odškodnění desetitisíců obětí nacistické perzekuce, což se týkalo nejen vězňů koncentračních táborů, ale také  osob, respektive občanů někdejšího okupovaného Protektorátu Čechy a Morava, nuceně nasazených na práci na území někdejší Říše v průběhu druhé světové války. Pro realizaci tohoto projektu založily obě vlády nadaci, která financuje Česko-německý fond budoucnosti, který podpořil stovky společných projektů. Spolupracují školy, divadla, občanské spolky, obnovují se architektonické památky v českém příhraničí se Saskem a Bavorskem, udělují se stipendia.

Ptal jste se na mezník, ale to je velké slovo. Řekl bych spíše něco jako Smírčí kámen stojící v krajině coby symbol nápravy zlých činů minulosti.

Jak podstatně se lišilo vnímání deklarace v Praze a v Berlíně a došlo v tomto směru během uplynulého čtvrtstoletí k nějakým posunům?

V bezprostředním období po podpisu Deklarace dávala německá strana najevo, že očekává nějaké další vstřícné kroky, s tím, že jejich podobu ponechává na nás. Byl pokus formulovat gesto z české strany, které různými proměnami nakonec na sebe vzalo podobu putovní výstavy o německých antifašistech a jejich roli na podzim roku 1938. Výraznějším příspěvkem v tomto ohledu je konečně otevřená expozice Naši Němci v Muzeu města Ústí nad Labem.

K současnému vnímání: diplomatům do hlavy nevidíte. Úplně aktuální stav neznám, ale domnívám se, že obě strany jsou za Deklaraci rády. Prostě proto, že účinky Deklarace fungují a na řadě jsou úplně jiné a složitější úkoly k řešení. Například spory o interpretaci Green New Dealu, plán na bezuhlíkovou Evropu s nevyřešenou náhradou klasických energetických zdrojů a další. Jakkoliv bývám do historie ponořen, rozsah a rizika aktuálních ekonomických a sociálních problémů současné Evropské unie mi připadají fascinující a nebezpečnější než historická dilemata.

Posuňme se tedy více do současnosti. Jaké jsou momentální postoje české veřejnosti k Německu? Lze hovořit o nějakém dominantním pohledu, nebo se názory na našeho západního souseda spíše tříští napříč sociálními vrstvami? A odvíjí se tyto postoje spíše od problematické minulosti, či naopak aktuálních témat?

Na sociologických výzkumech názorů a postojů obyvatel ČR vůči Německu jsem se patnáct let aktivně podílel, nyní již v roli zúčastněného pozorovatele či recenzenta. Na poslední Výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra v Brně v listopadu loňského roku prezentovala agentura STEM aktuální reprezentativní výzkum vzájemných vztahů, kdy 82% Němců je vidí jako velmi nebo spíše dobré a v obráceném gardu u Čechů je to 89%. Byla zajímavá možnost srovnání, neb tentýž výzkum provedený v roce 2016 vykazoval méně optimistické hodnoty. Důvod je zřejmý, v roce 2016 vrcholila migrační krize, kdy většina české společnosti odmítla vítací přístup sousedního Německa vůči uprchlíkům. Mohu dodat, že obdobným způsobem se negativně do vztahů promítla v roce 1996 rozhořčená polemika nad chystaným textem Deklarace a potom znovu 2003, kdy média traktovala rušení poválečných prezidentských dekretů v souvislosti s chystaným vstupem Čechie do EU.

Dle mých dlouhodobých analýz sociologických šetření je patrné, že aktuální konfliktní situace má schopnost „resuscitovat“ historická traumata zanořená v hlubších vrstvách vědomí společnosti a radikalizovat názory a postoje české společnosti. Historik Karel Bartošek nazval tento jev „Češi nemocní dějinami“. Výstižné, řekl bych, opakovaně šlo v našich dějinách o všechno… V česko-německých vztazích hrajízásadní roli média, nalezneme řadu příkladů zjednodušených a neobjektivních informací, které pomáhají vyvolat negativní reakce veřejnosti. Přitom je jasné, že média do značné míry formují veřejné mínění. Několika týdenní negativní kampaň dokáže otočit názory lidí o sto osmdesát stupňů. Příkladů bychom našli řadu, a nejen v česko-německých vztazích.

Prakticky od konce druhé světové války v českém veřejném prostoru v různých formách a s různou intenzitou osciluje otázka sudetských Němců a jejich případných majetkových a územních nároků. Považujete za překvapivé, že se sudetoněmecké téma neustále vrací, například v silně účelové formě, jakou jsme viděli při prezidentských volbách v roce 2013, nebo naposledy při sporu o jmenování Jana Lipavského do ministerského křesla?

Nehodlám citovat sám sebe, ale otázkou nahráváte název mojí knihy Návraty sudetské otázky, jejíž základní tezí je poznatek, že otázka českých Němců prochází jako štěpná linie celými novodobými dějinami českých zemí. V důsledku se opakovaně politikové vymezují vůči tomuto tématu za různých okolností a s různou motivací. Domnívám se, že nejvíce je motivuje zaručená mediální i občanská reakce. Vzbudit pozornost je přeci tak lákavé.

Česká politika již delší dobu trpí obsahovým vyprázdněním. Poslední volby jsou toho názorným příkladem. Podíl na tomto stavu mají politické strany, politikové, ale také média. V kampani, jakoby všichni obloukem obcházeli klíčová, komplikovaná, konfliktní témata, která nás dohánějí v důsledku ekonomického zlomu vyvolaného vizemi a plány bezuhlíkové Evropy. V oblasti zahraniční politiky, kromě opakující se konstanty potřeby členství v NATO a EU, nevidíme další cíle a koncepty. Ve vyhrocující se situaci ekonomické a politické soutěže, která má globální charakter, je nezbytně nutné definovat a prosazovat vějíř priorit státního zájmu pro jednotlivé oblasti. Úmyslně používám pojem státní zájem - považuji ho za výrazně výstižnější než národní zájem - s ohledem na zkušenosti z covidové krize, kdy se potvrdilo, že jednat na úrovni státu v situaci ohrožení je výrazně nejefektivnější.

Strašení sudetskými Němci považuji za náhražku, která spolehlivě zabere není-li po ruce jiné téma. K tomu dovolte poznámku. Mimo jiné, pokud se nemýlím, nápad se sudetoněmeckým sjezdem v Teplicích zazněl poprvé v roce 1996 z úst někdejšího velvyslance Františka Černého. Pokud si vzpomínám, řekl to v nadsázce s tím, že až k tomu dojde, bude to důkaz naprosté pohody v česko-německých vztazích.

Podle mnohých hlasů jsou česko-německé vztahy v posledních letech nejlepší v moderní historii obou zemí. Sám jste ale zmínil některé výzvy jednadvacátého století, jakými jsou například masová migrace či přístup ke klimatickým změnám. Nerýsují se tedy pod zdvořilostními frázemi nové, nikoliv nepodstatné třecí plochy?

Domnívám se, že  na tuto otázku jsem odpověděl z větší části v předchozí části rozhovoru. K často citované bezkonfliktnosti česko-německých vztahů. Ritualizované opakování téhož může sice utvrzovat v přesvědčení, že je všechno jak má být, což je v zahraničních vztazích (jakož i v manželství) užitečné, ale nemělo by to zakrývat některá sporná témata, jsoucí na dohled.

Zejména aktuálně považuji za krizový moment energetickou situaci v Evropě. Německo končí s jadernou energií, Česko na ní vsází. Již nyní se objevují deficity elektrické energie, které Německo pokrývá zvýšeným dovozem z Česka, kde stále trvá značný podíl energie z uhelných tepelných elektráren. Nestabilní výkon německých větrných farem rozkolísává českou rozvodnou soustavu atd.

Veřejná mínění obou zemí jsou v ekologické problematice odlišná. Němci masívně podporují ekologický přístup, Češi jsou pragmaticky vlažní, ale především disponují výrazně menšími finančními zdroji. I třicet dva let po systémové změně jsou Češi výrazně chudší než Němci. Detailní analýzu možných důsledků ponechám příslušným expertům. Pouze naznačuji, kde vidím některé rýsující se závažné problémy česko-německých vztahů.

Související

Frank-Walter Steinmeier navštívil Prahu, setkal se s Milošem Zemanem

Německý prezident Steinmeier poprvé v Praze: Zeman po schůzce opět odmítl uprchlíky

Praha - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes přijel na první oficiální návštěvu Prahy po svém březnovém nástupu do funkce. S vojenskými poctami ho na Hradě uvítal prezident Miloš Zeman, na následném jednání spolu oba prezidenti hovořili anglicky. Zeman znovu odmítl přijímání migrantů do Česka. Vyzval naopak k pomoci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí.

Více souvisejících

Česko-německá deklarace sudetští němci historie Václav Houžvička (politolog) Německo

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Francouzská policie, ilustrační foto

Demonstrace ve Francii pokračují. Po zásahu policie jsou desítky zraněných

Francouzská policie dnes tvrdě zakročila proti demonstrantům, kteří se u obce Sainte-Soline na západě země sešli kvůli nesouhlasu se stavbou obří zavlažovací nádrže. Zraněno bylo nejméně 30 lidí, z toho dva těžce, oznámil ministr vnitra Gérald Darmanin, který odsoudil "extrémní násilnosti" ze strany krajně levicových demonstrantů. Policie proti nim použila slzný plyn, vodní děla a zábleskové granáty.

Aktualizováno před 1 hodinou

Tornádo

Mississippi se prohnalo tornádo a bouře, nejméně 24 lidí zemřelo

Tornáda a silné bouře, které se v noci na dnešek prohnaly americkými státy Mississippi a Alabama a zcela zpustošily několik obcí, připravily o život nejméně 24 lidí. Informovala o tom dnes mississippská agentura pro krizové řízení, podle níž desítky dalších lidí utrpěly zranění a čtyři osoby jsou nezvěstné. Stanice ABC s odvoláním na místní a federální úřady uvedla, že škody jsou hlášeny z pásu území o délce až 160 kilometrů.

před 1 hodinou

Petr Fiala

Fiala: Nové spalovací motory se budou moci prodávat i po roce 2035

Za naplnění jednoho z výsledků českého předsednictví EU označil premiér Petr Fiala (ODS) páteční dohodu Německa s Evropskou komisí (EK), která se týká zachování aut se spalovacími motory i po roce 2035. Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš naopak řekl, že takovým slibům nevěří a že je třeba "zelený fanatismus" revidovat. Uvedli to dnes v reakcích pro ČTK.

Aktualizováno před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Papež František

Papež přijal rezignaci německého bikupa spojenou s případy zneužívání

Papež František dnes přijal rezignaci německého biskupa Franze-Josefa Bodeho, který se rozhodl opustit svůj úřad kvůli chybám, jichž se dopustil při řešení případů sexuálního násilí ve své diecézi. Informovala o tom agentura DPA. Papež shodou okolností právě dnes rozhodl také o tom, že prodlouží platnost dekretu z roku 2019, kterým zavedl povinnost okamžitě hlásit případy sexuálního zneužívání nebo snahu o jejich krytí, a rozšíří jeho působnost.

před 2 hodinami

Vladimír Putin

Rusko rozmístí v Bělorusku jaderné zbraně, řekl Putin

Rusko rozmístí v Bělorusku taktické jaderné zbraně. Podle agentury TASS to oznámil ruský prezident Vladimir Putin s tím, že Moskva s Minskem uzavřela příslušnou dohodu. V Bělorusku by mělo být deset letadel schopných jaderné zbraně nést, uvedla agentura Reuters.

před 3 hodinami

Češi hlasují v komunálních volbách

Lidé si dnes v některých obcích volí zastupitelstva, hlasovalo až 70 procent lidí

V některých obcích, v kterých si dnes lidé vybírají nová zastupitelstva, už volební účast dosáhla 70 procent. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK. V obci Křenovice na Písecku odvolilo před 17:00 zhruba 75 procent ze 150 oprávněných voličů, v Senince na Vsetínsku a Horní Myslové na Jihlavsku odevzdalo svůj hlas kolem 70 procent lidí. Nové zastupitele mohou lidé vybírat až do dnešních 22:00, výsledky poté budou zveřejněny na volebním webu.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Svět se kvůli krachujícím bankám znovu děsí finanční krize. Je důvod k obavám?

Dalo by se říct, že nejen finanční euro-atlantický svět zažívá po desítce let znovu finanční déjà vu. Určitě si to pamatujete. Na přelomu let 2008 a 2009 tu nejdřív byly nějaké ty zaoceánské krachy bank, pro připomenutí, kvůli problémům zastavila svou činnost jedna snad z nejtradičnějších amerických bank, Lehman Brothers, založená v roce 1850 a pak přišlo rychle hodně problémů nejen na finančních trzích, ale hlavně v ekonomikách zemí světa. Pro dobro věci asi nemá cenu znovu otevírat staré rány (a s ironií dodávám, že odpůrci splácení řeckých dluhů, jistě budou dobře vědět, o čem je řeč…). A teď je to tu znova. Otázkou je, zda i přes ujišťování nejrůznějších finančních, dohledových a já nevím ještě jakých autorit, se skutečně nebude opakovat finanční krize z let 2008/2009. 

Aktualizováno před 4 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Počet obětí amerických náletů na proíránské bojovníky v Sýrii stoupl na 19

Na 19 stoupl počet obětí pátečního odvetného náletu Spojených států proti skupinám napojeným na Írán v Sýrii. Ty Američané viní z útoku dronem, při němž ve čtvrtek jeden člověk zemřel a šest bylo zraněno. O aktuální bilanci informovala agentura Reuters s odkazem na dnešní prohlášení Syrské organizace pro lidská práva (SOHR). Podle televize Al-Džazíra proíránské skupiny v Sýrii varovaly Američany, že mají dostatek sil na to, aby na další případné nálety USA na své pozice mohly reagovat.

před 4 hodinami

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Úřad práce přišel o šéfa dle zákona? Jurečka reaguje na nahrávky

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) je přesvědčen o tom, že při odvolání generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona postupoval podle služebního zákona. Své výhrady bývalému šéfovi opakovaně sdělil. Pokud má Najmon pochybnosti, může se obrátit na ministerstvo vnitra či soud. Jurečka to dnes řekl novinářům. Výzvy k odstoupení považuje za absurdní.

před 5 hodinami

Únik plynu z poškozených plynovodů Nord Stream

Zničilo Nord Stream samo Rusko? Server zveřejnil informace tajných služeb

V místech, kde na dně Baltského moře loni v září explodovalo potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, se několik dní před výbuchy pohybovaly ruské válečné lodě. S odkazem na informace tajných služeb a vlastní analýzy to napsal německý zpravodajský server t-online. Podle něj šlo o plavidla, která měla potřebné vybavení na to, aby případně mohla umístit na mořské dno nálože s trhavinou.

před 5 hodinami

Brigádní generál Emil Boček usedl za knipl legendární stíhačky po dlouhých 71 letech.

Hrdina. Legenda. Vzor. Politici i vojáci vzpomínají na Bočka s úctou

Válečný veterán Emil Boček, který dnes ve 100 letech zemřel, byl podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky nejen hrdinou československého letectva druhé světové války a inspirací pro vojenské piloty. "Byl to především nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk," uvedl Řehka na armádním twitteru. Zpráva o Bočkově smrti jej hluboce zasáhla. Úctu i vděk vyjadřují Bočkovi mnozí čeští politici, jeho rodině pak sdělují upřímnou soustrast.

před 6 hodinami

NASA zveřejnila unikátní snímky z misí Apollo

Proč se lidstvo 50 let nevrátilo na Měsíc a dodnes tam nemá základnu?

Hrstka astronautů, kteří vstoupili na povrch Měsíce, strávila na přirozené družici Země ne více než pár dní. Jak máme tedy vybudovat kolonii, která vydrží roky? Pokud se dá věřit desítky let starým futuristickým knihám, měli na začátku 21. století - spolu s plochými televizemi, elektrickými auty a telefony s obrazovkou - astronauti žít a pracovat ve městě na Měsíci, píše server BBC.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Rusko omilostnilo přes 5000 vězňů naverbovaných do služeb žoldnéřské Wagnerovy skupiny

Rusko omilostnilo přes 5000 odsouzených, kteří se nechali naverbovat do služeb žoldnéřské Wagnerovy skupiny a na základě kontraktu bojovali společně s ruskou armádou na Ukrajině. V audionahrávce zveřejněné na sociální síti to řekl šéf tohoto uskupení Jevgenij Prigožin. Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina do svých řad hojně přijímá trestance, které láká právě příslibem odpuštění zbytku trestu.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Recep Tayyip Erdoğan

Erdogan Putinovi poděkoval za pozitivní přístup k prodloužení obilných dohod

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan svému ruskému protějšku Vladimirovi Putinovi po telefonu poděkoval za pozitivní přístup k prodloužení obilných dohod. S odkazem na dnešní prohlášení turecké prezidentské kanceláře o tom informovala agentura Reuters. Prezidenti spolu hovořili také o zlepšení vztahů mezi Ankarou a Moskvou a Erdogan apeloval na co nejrychlejší ukončení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou diplomatickou cestou.

před 8 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Situaci u Bachmutu se podle Ukrajiny daří stabilizovat

Ukrajinským obráncům se daří stabilizovat situaci u Bachmutu, uvedl dnes náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj. Označil ji však za nadále složitou. Město Bachmut je jedním z hlavních cílů současné ruské ofenzivy v Donbasu, ukrajinským obráncům v tomto městě hrozí obklíčení v důsledku ruského postupu severně i jižně od města. Podle Londýna ruská ofenziva u Bachmutu z velké části ustala, americký Institut pro studium války (ISW) nicméně hovoří o drobných územích ziscích ruských sil.

před 8 hodinami

Kyjev

Jak se žije v Kyjevě rok po začátku války? Lidé nemají problémy s elektřinou, na ulicích je poměrně živo

V Kyjevě přestali mít lidé problémy s výpadky energií a na ulicích je poměrně živo, řekla v rozhovoru s ČTK ředitelka Českého centra v Kyjevě Tereza Soušková. Situace v hlavním ukrajinském městě se podle ní oproti podzimu, kdy Rusko podnikalo na Ukrajinu masivní vzdušné útoky, zlepšila. Válka je ale všudypřítomná, prostupuje jakýmkoli hovorem Ukrajinců a i v hospodě se běžně připíjí na ukrajinské vojáky.

před 9 hodinami

Proč obchodní řetězce nepodporují drobné farmáře? Problém je i v koncentraci výroby

Obchodní řetězce v ČR podle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) podporují velké průmyslové producenty potravin. Předseda asociace Jaroslav Šebek v tiskové zprávě uvedl, že obchodníci velmi zřídka odebírají produkci od drobných farmářů, které asociace sdružuje. 

Zdroj: ČTK

Další zprávy