VELKÝ PŘEHLED. Největší změny v roce 2020: Porostou důchody, mzdy, pojištění i daně

Stejně jako v předchozích letech, i rok 2020 přinese řadu změn. Ty pocítíme v oblasti práce a sociálních věcí, dojde k dalšímu rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy, v platnost ale vstoupí i takzvaný daňový balíček, který s sebou přináší řadu změn v oblasti daní.

Vyšší důchody

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč, což znamená nárůst o 6,7 %.

Navýšení důchodů bude, stejně jako vloni, nejvyšší v historii. Průměrný starobní důchod, který je v současnosti 13 500 Kč, by měl od ledna roku 2020 dosahovat 14 400 Kč.

Důchody, jak starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019 takto:

základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč na 3 490 Kč Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč

Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O zvýšení důchodu bude všem příjemcům důchodu zasláno písemné oznámení. 

Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje minimální mzda, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin.

Minimální hodinová mzda vzroste ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. Jedná se o historicky nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.

Společně s úrovní minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 150 tisíc lidí, dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1250 až 2500 Kč měsíčně z nynějších 13 350 až 26 700 Kč na 14 600 až 29 200 Kč.

Zaručená mzda se vyplácí v osmi stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců. 

Rodičovský příspěvek

Celková výše rodičovského příspěvku se od 1. 1. 2020 po 12 letech bez navýšení zvýší o 80 000 Kč, a to z dnešních 220 000 na 300 000 Kč, u 2 a více dětí narozených současně (vícerčat) dojde k navýšení celkové částky z 330 000 na 450 000 Kč. 

Navýšení platí pro rodiče, kteří budou k 1. 1. 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli  od 1. 1. 2020.

Rodiny, které nemohly doložit příjem, mají od 1. 1. 2020 nárok na vyšší měsíční čerpání.  Nová maximální hranice čerpání se zvyšuje ze 7 600 Kč na 10 000 Kč, v případě vícerčat až na 15 000 Kč měsíčně. 

Společně s navýšením rodičovského příspěvku dojde k navýšení měsíčního limitu pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči, např. v jeslích/dětské skupině, ze 46 na 92 hodin. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

eNeschopenka

Podle novely zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. 

Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní a přinese výhody, jak pro pacienty, tak pro zaměstnavatele, stejně jako pro ošetřující lékaře. 

Platy

Platy zaměstnanců ve veřejné sféře vzrostou plošně o 1 500 Kč. Ti nejhůře placení si polepší ještě více, protože dojde ke zrušení 1. platové tabulky, kam tito zaměstnanci spadají. Nově budou od příštího roku zařazeni do lépe honorované 2. platové tabulky například kuchaři, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení. Tito zaměstnanci si zařazením do 2. platové tabulky polepší zhruba o dalších 3,5 %.

Pojistné 

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2020 především k těmto změnám: 

částka průměrné mzdy pro účely pojistného v roce 2020 je 34 835  Kč maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 672 080 Kč rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 83 603 Kč ročně, minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 709 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 544 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 484 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 018 Kč. 

Nemocenská

S účinností od 1. ledna 2020 se zvyšují redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění, a to:

v 1. redukční hranici na částku 1 162 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 1 742 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 3 484 Kč

Zvýšení náhrad za pracovní úraz a nemoc z povolání 

Od 1. ledna 2020 se zvýší náhrady za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících. Zvýší se totiž průměrný příjem, ze kterého jsou náhrady vypočteny. Poroste stejně jako procentní výměra důchodů, která se navýší o 5,2 procenta a k tomu ještě o 151 korun. 

Náhrada po úrazu či nemoci z povolání představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl pak dorovnávají zaměstnavatelé ze svého pojištění. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. 

Zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP 

Maximální částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvyšuje 12 000 Kč na 12 800 Kč. Nově bude moci vláda vydávat nařízení, kterým lze příspěvek zvýšit v návaznosti na růst mzdových nákladů.

Vyšší daň na cigarety a alkohol

V rámci daňového balíčku se zvyšuje sazba spotřební daně z lihu, a to pro všechny vybrané výrobky této dani podléhající. V případě cigaret se zvyšují obě složky sazby daně (procentní i pevná část) a zároveň i minimální sazba daně na 1 kus cigarety. Rovněž se zvyšuje sazba spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to ve výši sazby spotřební daně z tabáku ke kouření. U zboží podléhajícího vybraným daním se tak dá očekávat nemalé zvýšení ceny. 

Zdanění výher

Na základě navrhovaného znění se omezuje osvobození příjmů z hazardních her provozovaných na základě ohlášení nebo povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo na základě právních předpisů obdobných tomuto zákonu vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor od daně z příjmů pouze pro případy, kdy hodnota výhry nepřesahuje 100 000 Kč.

Omezení podmínek pro osvobození by se mělo dotknout i výher z účtenkové loterie provozované k EET. Osvobození již nebude absolutní bez ohledu na výši výhry, ale bude se nově vztahovat pouze na případy, kdy hodnota výhry nepřesáhne 100 000 Kč. Ceny z účtenkové loterie v hodnotě vyšší než 100 000 Kč budou podléhat dani z příjmů. Zdaněny budou rovněž srážkou u zdroje ve výši 15 %. Výhry do 100 000 Kč si zachovají i nadále původní režim.

Osvobození od daně z pozemků se rozšiřuje

Doposud bylo možné uplatnit osvobození mimo jiné na pozemky remízků, hájů a větrolamů i mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Nově bude okruh pozemků, na které může dopadat osvobození od daně, rozšířen na pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází.

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Smyslem této nové úpravy je podpora opatření na zachování biodiverzity zemědělské krajiny a boj proti nedostatku vody (suchu).

Zvýšení správních poplatků

Podle zákonodárců je nutné reagovat na měnící se prostředí a zvýšení cenové hladiny. Výše správních poplatků byla naposledy změněna k 1. lednu 2012, tedy před provedením rekodifikace soukromého práva, která mimo jiné zásadním způsobem zvýšila náročnost řízení vedených katastrálními úřady. Proto se navrhuje zvýšení sazby některých správních poplatků na dvojnásobek.

Související

důchody

Bude na důchody? Nová zpráva ukázala, jak stát hospodaří s penězi důchodců

Loni skončil systém důchodového pojištění se schodkem ve výši 72,8 miliardy korun, což je dosud největší propad. Celkové výdaje na penze a správu dosáhly přes 692,3 miliardy korun. Na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody bylo vyplaceno o 97,2 miliardy korun více než v roce 2022, čímž se penzijní výdaje zvýšily téměř o 17 procent. 

Více souvisejících

Ministerstvo financí Ministerstvo práce a soc. věcí důchodci, senioři mzdy / platy Minimální mzda

Aktuálně se děje

před 13 minutami

před 29 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

StarDance odhalila jména pěti mužských účastníků třinácté řady.

StarDance 2024 je kompletní. Tančit budou také herci Blažek a Hes

Jména všech deseti účastníků podzimní třinácté řady StarDance jsou známá. Česká televize ve středu na sociálních sítích odhalila jména pěti mužů, kteří se objeví na parketu. Už v pondělí prozradila, jaké slavné ženy budou usilovat o titul královny tanečního parketu. 

před 4 hodinami

včera

včera

včera

Zbyněk Stanjura

ODS po volbách nepočítá s vytvořením vládní koalice s hnutím ANO

Podle ministra financí a prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury strana nepočítá s možností vytvoření vládní koalice s hnutím ANO po příštích sněmovních volbách v roce 2025. Stanjura to uvedl v České televizi v podvečer. Podle něj se ODS bude příští rok snažit o volební vítězství s cílem získat pozici premiéra a stát se nejsilnější vládní stranou.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj podepsal zákon o mobilizaci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal v úterý zákon o mobilizaci zaměřený na zvýšení počtu vojáků ukrajinské armády, informovala agentura AFP. Hlavní ustanovení zákona vstoupí v platnost měsíc po datu podpisu, tedy 16. května.

včera

včera

Vladimir Putin

Kreml jednal s Íránem. Varuje před katastrofálními následky

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý telefonicky mluvil se svým íránským protějškem Ebráhimem Raísím, kterému řekl, že další eskalace napětí na Blízkém východě může mít katastrofální následky pro celý region. Zároveň vyjádřil naději, že všechny strany projeví zdrženlivost a zabrání novému kolu konfrontace, uvedla agentura AFP s odvoláním na prohlášení Kremlu.

včera

včera

včera

Peking se války Ruska proti Ukrajině údajně neúčastní, mírovou konferenci ale podpoří

Peking se neúčastní války Ruska proti Ukrajině, prohlásil v úterý čínský prezident Si Ťin-pching během rozhovorů s německým kancléřem Olafem Scholzem. Scholz dodal, že se s čínským prezidentem dohodli na podpoře mírové konference o Ukrajině, která se uskuteční ve Švýcarsku.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy