KOMENTÁŘ | KOMENTÁŘ Tomáše Zdechovského: Na vzniku státu se podíleli i legionáři. Odkaz 28. října je stále živý i po rozpadu Československa

Na významných budovách se třepotají české vlajky, všední stres utichl. Dnes si připomínáme 103. výročí vzniku Československa, a to jako státní svátek. Mnohým může připadat zvláštní, proč stále slavíme vznik státu, který už téměř třicet let neexistuje. Dobré důvody pro jeho připomenutí máme i dnes. Už proto, že vznik nového státu byl jak pro Čechy, tak i Slováky počátkem nové historické kapitoly. Oba národy opět získaly politickou svébytnost a co je důležité dodat, zvláště pro Slováky znamenal vznik Československa i život v mnohem svobodnějších podmínkách než v posledních desetiletích habsburské monarchie, kdy museli čelit silným maďarizačním tlakům. Se vznikem nového celku se pojí také hrdinství legionářů. Právě oni pomohli bez jakékoli nadsázky stát vybojovat. Přestože už společná země neexistuje, odkaz 28. října je pro nás stále živý i nadále.

V nově vzniklém státě si kromě Slováků polepšily také ženy, které mimo jiné získaly volební právo. Už Washingtonská deklarace, o níž bude ještě řeč, výslovně zmiňovala, že „ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužů.“ Nezůstalo jen u prohlášení a rovnoprávnost byla opravdu zakotvená i v ústavě z roku 1920. Pro srovnání, ženy u nás dostaly volební právo mnohem dříve než ve Velké Británii, kde ke zrovnoprávnění volebního práva mužů a žen došlo až v roce 1928. Ani v dalších letech po skončení druhé světové války nebylo volební právo žen v Evropě samozřejmostí. V Belgii bylo volební právo žen zavedeno v roce 1948 a ve Švýcarsku na celostátní úrovni teprve od roku 1971.

Vzniku státu napomohly nuzné sociální podmínky a epidemie

Vraťme se ale zpět ke 28. říjnu. Historické události obvykle nebývají dílem nějaké náhody a mají více příčin. Ani vznik Československa nebyl žádnou výjimkou. Jak připomíná historik Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů, k rozpadu Rakouska-Uherska a následnému vzniku Československa nemalou měrou napomohly nuzné sociální podmínky, k nimž se přidala epidemie španělské chřipky, kterou se v letech 1918-1920 mělo nakazit až 500 milionů lidí, což byla zhruba čtvrtina celosvětové populace a stále více než dvojnásobné množství ve srovnání s počtem nakažených covidem.

Je nutné mít také na paměti, že Československý stát by se nepodařilo vytvořit, nebýt obrovského úsilí představitelů zahraničního odboje, kterým se nakonec podařilo získat podporu mezi dohodovými velmocemi. Jednání nebyla vůbec snadná, protože mocnosti Dohody původně nebyly myšlence rozbití Rakousko-Uherska nakloněny. Třemi hlavními osobnostmi zahraničního odboje byli vedle Tomáše G. Masaryka také Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Právě pozdější první československý prezident stál u myšlenky vzniku společného státu Čechů a Slováků. Ve věku 64 let, kdy většina lidí odchází na odpočinek, začal po vypuknutí první světové války usilovat o vybudovaní Československa. Ve spolupráci s osobnostmi, jako byl britský novinář a historik Robert William Seton-Watson, známý svými sympatiemi k utlačovaným slovanským národům v Uhersku, začal Masaryk seznamovat politiky dohodových mocností s českými požadavky. 

Celému úsilí výrazně napomohl Edvard Beneš, který prokázal diplomatické schopnosti později vyzdvihované i samotným T.G. Masarykem. V České republice je bohužel upozaďovaný podíl Milana Rastislava Štefánika, který dokázal uplatnit své vojenské schopnosti při vytváření legií a disponoval i cennými kontakty na významné politiky z dohodových mocností. Mimo jiné zprostředkoval Masarykovi setkání s francouzským premiérem Aristide Briandem a vlivnými novináři.

Vojenské úspěchy zmíněných legií vyvolaly zaslouženou pozornost i obdiv po celém světě. Ruským legiím se po bolševickém převratu podařilo ovládnout celou sibiřskou železniční magistrálu a kontrolovat důležitá místa spojující asijskou a evropskou část Ruska. Zapojení našich legionářů v Rusku proti bolševikům, ale i jejich účast na dalších bojištích výrazně pomohlo představitelům odboje přesvědčit západní velmoci o podpoře československé věci. 29. června roku 1918 uznala Francie Československou národní radu de facto jako spojeneckou vládu. Dále ji 9. srpna následovala britská, 3. září americká a 3. října i italská vláda.

Manželství s Maďary se nevydařilo, pomohly tři dokumenty

Pro pochopení faktu, že se události 28. října neodehrály v historickém vzduchoprázdnu, je důležité zmínit zde i tři důležité dokumenty, které předznamenaly vznik Československa. Prvním z nich byla takzvaná Clevelandská dohoda z října roku 1915. Jednalo se o prohlášení krajanských organizací sdružujících Čechy a Slováky v USA, kteří v něm vyjádřili podporu projektu československého státu. Prohlášení mělo dohodovým mocnostem ukázat zájem těchto dvou národů společně bojovat za sebeurčení.

Dalším důležitým milníkem byla Pittsburská dohoda z 30. května 1918, v níž Češi a Slováci v USA deklarovali požadavek zřízení samostatného demokratického československého státu. Masaryk tak získal důležitý argument pro přesvědčení americké strany, aby podpořila samostatnost, a ne jenom autonomii pro národy Rakousko-Uherska slibovanou v jednom ze 14 bodech programu prezidenta Woodrowa Wilsona z ledna roku 1918. Za zmínku stojí, že několik dní předtím se slovenští politici definitivně rozešli s Uherskem na poradě Slovenské národní strany v Turčianském Svatém Martině. Orientaci Slováků shrnul velmi výstižně slovenský katolický kněz Andrej Hlinka, když prohlásil: „Neobcházejme otázku, řekněme otevřeně, že jsme pro orientaci československou. Tisícileté manželství s Maďary se nevydařilo. Musíme se rozejít.“

Rakousko-uherský císař Karel I. se ještě pokusil zachránit monarchii tím, že 16. října 1918 adresoval americkému prezidentu Wilsonovi návrh federalizace monarchie v rámci takzvaného Národního manifestu. Pokud by monarcha s tímto návrhem přišel o rok dříve, setkal by se s mnohem větší podporou, v říjnu roku 1918 už ale bylo pozdě. Celý návrh byl navíc problematický právě z toho důvodu, že se netýkal uherské části, k níž patřilo i Slovensko a kde byl národnostní útlak mnohem větší než na území Předlitavska.

Dostáváme se tak ke třetímu důležitému dokumentu, kterým je Washingtonská deklarace zveřejněná 18. října 1918 v americkém tisku, byla prohlášením zahraničního odboje, v němž byla vyhlášena a nezávislá Československá republika. Jednak se jednalo o reakci na Národní manifest Karla I. s cílem ukázat, že pouhá autonomie už k uspokojení požadavků Čechů a Slováků stačit nebude. Ne náhodou připomínala Washingtonská deklarace svým vyzněním Deklaraci nezávislosti USA. Zmíněné prohlášení mělo co nejvíce zapůsobit na americkou veřejnost tak, aby se s ním dokázala co nejvíce ztotožnit.

Následné konstatování možná některé překvapí, ale dokument se odvolával na skutečnost, že Češi a Slováci měli společný stát už v 7. století. Už předtím se navíc při jednáních s politiky Dohody argumentovalo o něco pozdějším obdobím - Velkou Moravou coby společným státem Čechů a Slováků. Tento způsob zdůvodnění požadavku samostatnosti byl z hlediska historického přinejmenším silně zjednodušující a zkreslující. Je třeba si ale uvědomit, že odvolávání se na historické důvody bylo jediným způsobem argumentace, na který byli představitelé mocností Dohody ochotní přistoupit.

Andrássyho nótu si lidé vyložili jako uznání nezávislosti

Události pak nabraly velmi rychlý spád. Masaryk dostal 18. října od amerického prezidenta příznivou odpověď na Washingtonskou deklaraci a 20. října pak informovalo americké velvyslanectví v Paříži Edvarda Beneše o odpovědi prezidenta Wilsona rakousko-uherské vládě. V ní se uvádělo, že mír bude možný jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a jihoslovanských národů.

Císař Karel I. se 22. října sešel s Václavem Klofáčem který byl místopředsedou Národního výboru československého, tehdejšího hlavního orgánu české politické reprezentace. Monarcha Klofáče žádal, aby následující události proběhly bez krveprolití. Také velení pražské vojenské posádky souhlasilo, že nebude klást nadcházejícím událostem žádný odpor a omezí se pouze na udržení pořádku.

Logickým vyústěním byla takzvaná Andrássyho nóta z 27. října, kde Rakousko-Uhersko uznalo podmínky dané 14 body prezidenta Wilsona z ledna 1918, které zmiňovaly i sebeurčení národů Rakousko-Uherska. Nezávislosti tak už nestálo prakticky nic v cestě. Zprávu o zveřejnění Andrássyho nóty o den později si pak lidé vyložili jako uznání nezávislosti a stala se impulsem k bouřlivým demonstracím, při nichž byly ničeny symboly staré monarchie. Na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát.

Večer 28. října  také vydal Národní výbor zákon o zřízení státu československého. Dále bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru, jehož památná úvodní slova zněla: „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.“  Za oběma dokumenty stáli Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a zástupce Slováků Vavro Šrobár, kteří se zapsali do dějin jako „Muži 28. října.“

O dva dny později na Slovensku odhlasovala Slovenská národní rada v takzvané Martinské deklaraci jednoznačnou podporu československému státu. Zajímavé na tom je, že účastníci setkání SNR v Turčianském Svatém Martině v té době ještě vůbec nevěděli o vyhlášení státu, k němuž došlo 28. října.

První Československá republika bývá mnohdy až mytizována a líčena jako zlatý věk nebo ztracený ráj, což má samozřejmě na hony daleko k historické realitě. Během celé své existence musela čelit řadě problémů, ať už hospodářských, společenských a především národnostních. Třecí plochou nebyly jen vztahy mezi Čechy a Slováky, ale především s dalšími národnostními skupinami (především Němci), které tvořily dohromady třetinu obyvatelstva. Pestré národnostní složení se projevovalo i velikou roztříštěností politického scény, což silně komplikovalo sestavování stabilních vlád.

Společný stát Čechů a Slováků zanikl po necelých 75 letech od svého vzniku a jeho existenci můžeme vnímat jako přechodné období pro oba národy. Jeho vznik však ve své době nepochybně význam měl: pro Čechy se nesl ve znamení obnovy politické svébytnosti a slovenskému národu skončilo velice těžké období tvrdé maďarizace. 28. říjen předznamenal dvacetiletou éru, kdy Československo bylo po celou dobu ostrovem svobody a demokracie.

Přestože už Československo neexistuje, odkaz 28. října je pro nás stále živý i nadále. První československá republika stála jednak na osobě jejího zakladatele a prvního prezidenta T.G. Masaryka a také hrdinství legionářů. Právě oni pomohli bez jakékoli nadsázky stát vybojovat. Jak k politickému odkazu prvního prezidenta coby neúnavného obhájce demokratických hodnot, tak i k chrabrosti legionářů vyvracející zažitá klišé o Češích jako národu Švejků, se můžeme v České republice hrdě hlásit i dnes. 

Autor je europoslancem a místopředsedou KDU-ČSL

Související

Demonstrace proti Fialově vládě

V Praze a Brně demonstrují desetitisíce lidí. Mají na to právo, reaguje Fiala

Účastníci dnešní protivládní demonstrace v Praze zaplnili horní polovinu Václavského náměstí, směrem k tramvajovým kolejím dav už není tak hustý. Mnoho lidí má české vlajky, drží transparenty proti vládě, válce i Evropské unii. Na místě dohlíží policie, podle jejíž odhadů se účastní nižší desítky tisíc lidí. Uvedla to na twitteru.
Prezident Zeman s dalšími politiky položili věnce na Vítkově

Česko a Slovensko slaví výročí vzniku státu. Politici se sešli na Vítkově

Politici včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Petra Fialy (ODS), zástupci armády i váleční veteráni si dnes u Národního památníku v Praze na Vítkově připomněli 104. výročí vzniku Československa. Tradiční ceremoniál se po dvou letech uskutečnil v plnohodnotné podobě. V roce 2020 byl kvůli koronavirové pandemii zrušen, loni platila omezení.

Více souvisejících

28. října - výročí vzniku samostatného československého státu komentář

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 1 hodinou

Petr Pavel

Pavel začne pracovat na programu či na přípravě výjezdů do regionů

Nově zvolený prezident Petr Pavel chce svůj tým představit v příštích několika týdnech. Od pondělí začne pracovat na jeho složení, na programu či na přípravě výjezdů do regionů. Řekl to dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. První výjezdy plánuje už před březnovou inaugurací do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Recep Tayyip Erdoğan

Erdogan naznačil možné schválení členství Finska v NATO, bez Švédska

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas se začleněním Finska do NATO zvlášť, bez ohledu na Švédsko, s nímž má Turecko stále napjatější vztahy mimo jiné kvůli údajnému poskytování švédského útočiště kurdským radikálům. Obě severské země přitom podaly přihlášku do aliance současně loni v červnu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

před 1 hodinou

Petr Pavel

Důchody a daně se musí změnit, řekl Pavel. Na Hradě chce audit

Podle zvoleného prezidenta Petra Pavla jsou reformy penzí a daní pro Česko nezbytné, není možné je dál odkládat a je potřeba je lidem začít vysvětlovat. Řekl to dnes večer v rozhovoru pro televizi Nova. Přibližování obou reforem zmínil jako součást svého plánu ve funkci. O důchodové reformě se v ČR debatuje léta. Zatím se ji nepodařilo prosadit a nenašla se na ní širší politická shoda. Podle expertů je potřeba změnit i nastavení daní. Vláda reformu penzí chystá.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Vladimír Kruliš (foto: Martin Mikeška)

Zeman naznačil, že Kruliš zamíří do České národní banky jako kancléř

Prezident Miloš Zeman by přál České národní bance (ČNB) schopného kancléře a schopnějšího, než je ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš, nedokáže získat. Zeman to dnes řekl v Bělehradě novinářům na dotaz, jaké bude další Krulišovo působení po odchodu z Pražského hradu. Podle informací ČTK si ho za šéfa své kanceláře vybral guvernér ČNB Aleš Michl. Kruliš své další působení komentovat nechtěl.

Aktualizováno před 1 hodinou

Petr Pavel a Eva Pavlová

Pavel se možná v pondělí sejde se Zemanem

Vítěz volby hlavy státu Petr Pavel zatím nehovořil s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem. Řekl to v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Pavel předpokládá, že se tak stane možná už v pondělí. V České televizi Pavel uvedl, že pravděpodobně jmenuje soudci státní zástupce Petra Babku a Marka Bodláka, které Zeman odmítl jmenovat

před 2 hodinami

Miloš Zeman

Zeman si myslel, že volby budou referendem o vládě. Staly se referendem o Babišovi, řekl

Prezident Miloš Zeman si myslel, že volby budou referendem o vládě, staly se ale referendem o Andreji Babišovi (ANO). Připomněl také své dřívější vyjádření, že se Babiš měl více než svému mírotvorectví věnovat ekonomické a energetické krizi. Zeman to řekl českým novinářům v Bělehradě, kam dnes přijel na státní návštěvu Srbska. Řekl, že s Babišem, který prohrál souboj o funkci prezidenta, zatím nemluvil.

před 3 hodinami

Lidé volí v prezidentských volbách.

Komise v Bohnicích omylem připsala hlasy pro Pavla Babišovi

Volební komise v jednom z okrsků v pražských Bohnicích omylem připočetla hlasy v prezidentské volbě pro Petra Pavla jeho soupeři Andreji Babišovi (ANO), který se tak stal podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vítězem hlasování v tomto okrsku. Mluvčí Prahy 8 Martin Šalek Deníku N potvrdil, že se stala chyba při sčítání. 

před 3 hodinami

Petr Pavel

Česko se projevuje propagací maximálně antiruské linie, zní z Ruska

Nový český prezident Petr Pavel bude pokračovat v politice západního bloku zaměřené na konfrontaci s Ruskem a je nepravděpodobné, že by jeho zvolení mělo pozitivní dopad na vztahy s Ruskou federací. Prohlásil to v dnešním rozhovoru s tiskovou agenturou TASS expert Ústavu slavistiky Ruské akademie věd Alexandr Pivovarenko komentující Pavlovo sobotní vítězství v českých prezidentských volbách.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Petr Pavel a Eva Pavlová

Pavel odmítl Zemanovu ochranku. Od soboty ho chrání policie

Zvoleného prezidenta Petra Pavla bude útvar pro ochranu hlavy státu automaticky chránit po březnové inauguraci, uvedl dnes na dotaz ČTK mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Od soboty podle něj Pavlovu bezpečnost zajišťuje policie na základě žádosti policejního prezidenta Martina Vondráška, kterou v souladu se zákonem schválil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Bocán to uvedl v reakci na informace časopisu Reportér, podle nichž Pavel odmítl ochranku dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana.

před 4 hodinami

Na karlovarském letišti hořelo

Letiště Karlovy Vary hořelo. Plameny zasáhly odletovou halu

V Karlových Varech v noci na dnešek hořela budova hlavní odletové haly mezinárodního letiště. Požár izolace se šířil v plášti budovy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. V noci ani dnes ráno nebyl na letišti v plánu žádný přílet ani odlet. V objektu tak v době požáru nebyli žádní cestující, informoval dnes ČTK mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal. 

Aktualizováno před 5 hodinami

Lidé volí v prezidentských volbách.

Sázkové kanceláří hlásí rekord. Češi prosázeli ve volbách prezidenta přes půl miliardy

Lidé vsadili na výsledek prezidentských voleb více než půl miliardy korun. Objem sázek byl rekordní, výrazně překonal předchozí prezidentské volby v roce 2018, kdy dosáhl 285 milionů korun. Podle sázkových kanceláří byl zájem srovnatelný s velkými sportovními událostmi. U Fortuny převažovaly sázky na vítěze voleb Petra Pavla, u Chance na jeho soupeře Andreje Babiše (ANO), který sám ve čtvrtek na twitteru vyzval, aby si na něj lidé vsadili ve výhodném kurzu.

před 5 hodinami

Obchod s oděvy

Prestižní značky, které z Ruska neodešly. Koupit v Moskvě Rolls-Royce nebo luxusní oděvy není problém

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu loni koncem února byla Británie jednou ze zemí, která se připojila k sankcím uvaleným na Rusko. Tyto sankce měly mimo jiné zabránit přísunu nového luxusního zboží do Ruska a řada výrobců luxusního zboží zavřela v zemi své obchody. V nejznámějším obchodním centru v Moskvě se však stále dá koupit zboží dvou britských značek a nadále je možné v Rusku koupit nové vozy značky Rolls-Royce, přestože automobilka tvrdí, že v této zemi nové vozy neprodává. Upozornil na to list Daily Mail.

Aktualizováno před 5 hodinami

před 7 hodinami

Petr Fiala ve volebním štábu Petra Pavla

Zvolení Pavla prezidentem otevírá Fialově vládě „okno příležitosti“ k uskutečnění politicky nepopulárních reforem

Česko je jediná země EU, které v uplynulém roce narostlo veřejné zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. To se snad nikdy v historii nestalo. Po včerejším zvolení Petra Pavla prezidentem se Fialově vládě otevírá časové okno příležitosti k provedení politicky nepopulárních, bolestivých kroků k ozdravení veřejných financí. Následující měsíce ji v tomto ohledu plně otestují, říká ekonom Kovanda.

před 7 hodinami

Andrej Babiš

Babiš neměl málo voličů, nejsou to ale hlasy pro ANO, varují politologové

Hlasy pro Andreje Babiše ve druhém kole prezidentských voleb nebudou automaticky v příštích volbách hlasy pro hnutí ANO, jehož je Babiš předsedou. Vyplývá to z vyjádření politologů. Pro hnutí ANO je ale podle nich výhodné výsledek voleb takto interpretovat a snažit se z prohry udělat částečnou výhru. Babiš získal ve druhém kole 2,4 milionu hlasů, jeho protikandidát a vítěz volby Petr Pavel měl téměř o milion hlasů více.

před 9 hodinami

Olaf Scholz

Konec války záleží na Rusku, řekl Scholz. Chce Putinovi zavolat

Olaf Scholz chce telefonicky hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Německý kancléř to uvedl v rozhovoru, který dnes zveřejnil deník Tagesspiegel. Konec války však záleží na Rusku a na stažení jeho vojsk z Ukrajiny, dodal Scholz. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ruské tiskové agentuře RIA řekl, že Putin s kontaktem souhlasí.

před 9 hodinami

Česko si napraví reputaci? Výhra Pavla zlepší vztahy s EU, USA a NATO, tvrdí experti

Sobotní vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách patrně vylepší pozici Česka v Evropské unii či v Severoatlantické alianci. Západní spojenci v něm budou mít čitelnějšího partnera, než by je čekal v případě vítězství Andreje Babiše. Soudí to evropští analytici oslovení ČTK. Proti nynějšímu prezidentovi Miloši Zemanovi bude mít podle nich Pavel lepší vztahy se Spojenými státy a může se už během prvních let mandátu dočkat pozvánky do Bílého domu.

Zdroj: ČTK

Další zprávy